Inwentarz zespołu (zbioru) akt Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna [1970-1971] 1981, 1988-1992

 

PL/1007/006

 

Opracowała: Maria Konopka-Wichrowska

Pełne opracowanie

(dokument pdf i excel do obejrzenia lub pobrania)

I. Historia twórcy zbioru 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna jest spadkobiercą idei stowarzyszenia funkcjonującego pod tą nazwą w latach 1930-1939, którego działalność ustała w chwili wybuchu II wojny światowej.

 

Pierwsze próby reaktywacji Towarzystwa są słabo udokumentowane, mówią o nich jedynie źródła pośrednie – nieliczne zachowane zawiadomienia wysyłane do prawdopodobnych członków.

 

Zostało ono zarejestrowane jako Towarzystwo Przyjaciół Podkowy Leśnej w Urzędzie Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie 28 lutego 1970 r., jednak brak aktywności członków (którą potwierdza zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w sprawie rozwiązania) przekreśliły tę inicjatywę.

Ponowne powołanie do życia Towarzystwa nastąpiło 15 kwietnia 1981 r., już pod przedwojenną nazwą: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

 

Jednakże trudne negocjacje formuły jego statutu przerwał stan wojenny.

 

Skuteczna okazała się dopiero determinacja członków założycieli prawdopodobnie wywodzących się ze środowiska Komitetu Parafialnego Pomocy Bliźniemu, którzy 1 sierpnia 1988 r. zgłosili do władz powstanie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna „jako stowarzyszenia zwykłego”.

 

W 1992 r. stało się ono stowarzyszeniem rejestrowym i mimo pewnych zmian strukturalnych i funkcjonalnych działa do dziś.

Zgodnie ze Statutem zarejestrowanym przez Sąd Wojewódzki w Warszawie 10 marca 1992 r. celami Towarzystwa są m.in.: pobudzanie inicjatywy i kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców oraz ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i krajobrazowych miasta – przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej oraz instytucjami społecznymi i prywatnymi.

 

Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie Członków Rzeczywistych, Zarząd (który wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika) oraz Komisja Rewizyjna.

II. Dzieje zespołu 

Zespół akt Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, [1970-1971] 1981, 1988-1992 tworzy dokumentacja powojennych prób wznowienia funkcjonowania i początków działalności reaktywowanego najstarszego podkowiańskiego stowarzyszenia, zachowana w archiwum księdza Leona Kantorskiego i innych zbiorach Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej prowadzonego przez Towarzystwo.

Akta do zasobu pozyskane zostały między innymi dzięki kwerendzie w rozsypie akt z działalności Towarzystwa w latach 90.

 

Dokumentacja uporządkowana została w 2018 r. przez Marię Konopkę-Wichrowską. Zespół składa się obecnie z ośmiu jednostek archiwalnych.

III. Charakterystyka archiwalna zespołu 

Tytuł zespołu (zbioru):

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (w czasie pierwszej próby reaktywacji nazwa brzmiała Towarzystwo Przyjaciół Podkowy Leśnej).

Granice chronologiczne:

[1970-1971], 1981, 1988-1992; z lat 1970-1971 pochodzą dokumenty odnoszące się do pierwszej powojennej próby reaktywacji Towarzystwa.

Granice terytorialne:

Dokumenty dotyczą terenu miasta Podkowa Leśna i ówczesnego województwa stołecznego.

Rozmiary zespołu:

Zespół liczy 8 jednostek archiwalnych, co stanowi 0,2 metra bieżącego.

Procentowy stan zachowania akt: 

Trudny do oszacowania, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że inne dokumenty z początkowego okresu działania Towarzystwa mogą znajdować się nadal w zbiorach prywatnych..

Struktura archiwalna zespołu:

Pierwotny układ materiałów wchodzących w skład zbioru miał charakter przypadkowy, archiwalia pomieszane były z dokumentami dotyczącymi działalności Towarzystwa w różnych okresach i dokumentami prywatnych darczyńców. Obecny układ jest wynikiem opracowania w 2018 r. Dopiero protokoły z zebrań od kwietnia 1992 r. były spięte z protokołami z lat następnych.

Charakterystyka techniczna materiału aktowego:

Akta zespołu stanowią w większości materiały luźne: druki, maszynopisy, maszynopisy powielane, rękopisy i rysunki.

Fizyczny stan zachowania akt: 

Archiwalia są w większości w dobrym stanie zachowania.

Stan zmikrofilmowania akt:

Akta nie były mikrofilmowane.

Brakowanie akt zespołu:

Akta nie były brakowane. Zachowane wtórniki pozostawiono w teczkach.

IV. Zawartość zbioru 

Zespół tworzą akta z lat [1970-1971] 1981, 1988-1992, ilustrujące próby reaktywacji Towarzystwa: od nieudanej w roku 1970 do uwieńczonej sukcesem w 1988, i początek jego działalności do momentu zmiany statusu ze stowarzyszenia zwykłego na rejestrowe.

 

W oryginałach (także rękopiśmiennych) i kopiach zachowane zostały różne wersje statutu, listy członków, materiały z prac sekcji, korespondencja interwencyjna. Wiele dokumentów zawiera dane osobowe.

 

Inwentarz w wersji elektronicznej znajduje się na stronie Towarzystwa www.podkowalesna-tppl.pl.

V. Metody opracowania 

Dokumenty uformowane zostały w teczki zgodnie z kryterium chronologiczno-rzeczowym. Wyodrębnione w trakcie opracowania wtórniki pozostawiono i umieszczono na końcu teczek.

 

Inwentarz i wstęp sporządziła Maria Konopka-Wichrowska przy wykorzystaniu Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD (G) oraz na podstawie archiwaliów, literatury przedmiotu i rozmów z uczestnikami wydarzeń.