Zdzisław Bąkowski

Zdzisław Bąkowski (1910–1982)

Konserwator zabytków, projektant założeń ogrodowych

Zdzisław Bąkowski (1910–1982)
Fot. z prywatnego archiwum Elizy Lewandowskiej

Urodził się 14 marca 1910 r. w Krakowie, gdzie spędził dzieciństwo i młodość: uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego i do Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, egzamin maturalny zdał w 1930 r. W latach 1930–1935 studiował na Wydziale Biologii oraz równolegle na Wydziale Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez dwa lata uczył się również na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Równie bogata była jego kariera zawodowa. Zaraz po studiach był asystentem w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin UJ, w okresie okupacji znalazł zatrudnienie w Instytucie Geologii. W latach 1945–1947 był adiunktem w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Krakowie, a potem w Warszawie. W latach 1949–1951 pełnił funkcję dyrektora Centrali Zielarskiej (późniejszy „Herbapol”), a następnie piastował kierownicze stanowisko w Instytucie Przemysłu Drzewnego i Rzemiosła w Warszawie. Na przełomie lat 50. i 60. pracował naukowo w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, a potem jako wykładowca i konserwator na Wydziale Rzeźby i Konserwacji Zabytków w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (z ASP związany był do połowy lat 70.). W 1968 r. obronił pracę doktorską z zakresu nauk biologicznych i nauk o Ziemi na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1975–1982 kierował Pracownią Konserwacji Kamienia w Muzeum Narodowym w Warszawie, u prof. Kazimierza Michałowskiego. Wymyślił i opracował unikalną metodę konserwacji obiektów zabytkowych metodą krzemionkową. Prof. Michałowski powierzył mu konserwację obiektów znalezionych m.in. podczas wykopalisk w Faras. W Podkowie Leśnej Zdzisław Bąkowski zamieszkał w końcu lat 60., początkowo na plebanii, a później przy ulicy Topolowej 20.

„Podkowa Leśna w okresie projektowania kościoła była niewielkim osiedlem […]. Inaczej sprawa przedstawiała się w okresach ciepłych. Napływowa ludność, jak również przyjezdni w święta przewyższali kilkakrotnie liczbę stałych mieszkańców Dla tych ludzi należało przewidzieć pomieszczenia przed kościołem, pod gołym niebem. W założeniu projektowym planowano więc zbudowanie w mieście ogrodzie kościoła ogrodu […], należało ukształtować frontową ścianę tak, żeby można było w pogodne dni rozszerzać kościół o przestrzeń przykościelną, umożliwiając znajdującym się przed kościołem bezpośrednie uczestnictwo w nabożeństwie” – wspominał narodziny idei kościoła ogrodu Tadeusz Baniewicz, w latach 30. XX wieku przewodniczący Komitetu Budowy Kościoła.

Wówczas projekt kościoła architekta Bruno Zborowskiego uzupełniony został planem nasadzeń na przykościelnym terenie autorstwa znanego inżyniera ogrodnika Zygmunta Hellwiga. Wykonania tego zadania podjął się w czerwcu 1935 r. Władysław Milewski, mieszkający nieopodal, przy ul. Akacjowej. Wzdłuż ulicy Modrzewiowej posadzono szpaler 18 topoli, na kwiatowych rabatach wyrosło 2500 roślin, w tym kilka odmian róż, bylin wkopano ok. 360, a 500 krzewów wykorzystano na żywopłot.

Idea kościoła ogrodu w mieście ogrodzie wróciła po objęciu probostwa w przez ks. Leona Kantorskiego. „Doktora Bąkowskiego poznałem w kolejce EKD, jadąc do Warszawy. Przysiadł się do mnie. Sprawa ogrodu, kościoła ogrodu była wówczas już głośna w Podkowie Leśnej. Wyciąłem szereg częściowo suchych topoli włoskich posadzonych wzdłuż ul. Modrzewiowej. Wtedy to dr Bąkowski, pisząc na kartce wyrwanej z zeszytu w kratkę, zaczął mi opowiadać, jakie warunki winien spełniać ogród przykościelny. Wskazywał na wymagania i postulaty w różnych aspektach: historycznym, patriotycznym, botanicznym, religijnym, biblijnym, ochrony przyrody. Byłem zachwycony ideą […]. Był to rok 1965” – wspominał ks. Kantorski.

W niedzielę 20 kwietnia 1969 r. po mszy świętej, w obecności licznych parafian i gości, Zdzisław Bąkowski przedstawił projekt ogrodu przykościelnego. Założenie łączyło funkcjonalne zagospodarowanie otoczenia świątyni z dążeniem do nasycenia go treściami religijnymi (m.in. Biblia i symbolika religijna w przyrodzie), dydaktycznymi (łączącymi przyrodę z kulturą i historią) oraz przyrodniczymi (np. oaza dla ptaków). Teren wokół kościoła św. Krzysztofa dr Bąkowski podzielił na osiem tematycznych sektorów: Przyroda chroniona Polski; Przyroda Podkowy Leśnej; Lapidarium; Przyroda minionych wieków; Poletko Matki Bożej; Ogród biblijny; Ptasi raj; Ogród plebański – ziołowy.

Plan uwzględniał łącznie 215 gatunków roślin: drzew, krzewów, roślin zielnych, w tym wiele gatunków chronionych. Projekt kościoła ogrodu został poddany publicznej debacie i wywołał burzliwą dyskusję między jego zwolennikami i przeciwnikami. Prace nad zazielenianiem i zagospodarowaniem terenu trwały ponad trzy lata, do 1972 r. Dziś, po 50 latach, z pierwotnej realizacji pozostało niewiele. Prorocze okazały się słowa Tadeusza Baniewicza: „Trzeba sobie jednak zdać sprawę, że wszystkie te finezje i detale, a zwłaszcza roboty ogrodnicze, wymagać będą starannej pielęgnacji i, co idzie za tym, kosztów […]”.

Zdzisław Bąkowski był też autorem drugiego projektu, zrealizowanego w 1974 r., Ogrodu Matki i Dziecka – zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 5 tys. metrów kwadratowych pomiędzy ogrodem przykościelnym a budynkiem Urzędu Miasta. W następnych dekadach jeszcze dwukrotnie porządkowanego i wyposażanego w małą architekturę (w 1999 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna). Z pierwotnego projektu dr Bąkowskiego do dziś pozostał pagórek, z którego zimą maluchy mogą zjeżdżać na sankach.

Zdzisław Bąkowski był człowiekiem niezwykle twórczym. Pozostało po nim kilkanaście obrazów olejnych, wiele grafik i szkiców oraz wiersze.

Zmarł 28 kwietnia 1982 r. Pochowany został na cmentarzu w Podkowie Leśnej.

Oprac. HG, na podstawie: Elżbieta Lewandowska, Zdzisław Józef Bąkowski, „Rocznik Podkowiański” 1986, nr 1; Tadeusz Baniewicz, Budowa kościoła, „Rocznik Podkowiański” 1987/1988, nr 2/3; Kościół ogród w Podkowie Leśnej, opr. ks. Leon Kantorski, „Rocznik Podkowiański” 1998, nr 5; Grażyna Zabłocka, Kościół pod wezwaniem św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Zarys historyczny, TPMOPL, Podkowa Leśna 2006; Archiwum Obywatelskie Podkowy Leśnej, zespół: Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 19302005, sygn. PL/1007/004.