Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w latach 2012 – 2013

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Siedziba i adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Data wpisu do rejestru oraz numer: 10.05.2002, Nr KRS 0000107308
Dane dotyczące członków: w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pozyskało 2 nowych członków, 5 osób zmarło i obecnie liczy 65 członków zwyczajnych.

Cele statutowe:

a) działalność statutowa nieodpłatna

1. pielęgnowanie tradycji, historii i walorów Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienie jej wszechstronnego rozwoju;
2. ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i obszaru chronionego krajobrazu (w tym szczególnie rezerwatów przyrody wraz z ich otuliną) w granicach administracyjnych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, mająca na celu zachowanie unikalnego w Polsce układu urbanistycznego, zieleni i zabudowy, wpisanych do rejestru zabytków m.st. Warszawy;
3. uczestnictwo w rozwiązywaniu aktualnych problemów, potrzeb oraz określaniu kierunków rozwoju Miasta-Ogrodu;
4. opiniowanie ważnych dla miasta przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów;
5. kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Podkowy Leśnej i wspomaganie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej;
6. inicjowanie i popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych na rzecz dobra publicznego.

b) działalność statutowa odpłatna w zakresie działalności wydawniczej i informacyjnej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej

 

Opis działalności w latach 2012 – 2013

Podobnie, jak w latach poprzednich, Zarząd Towarzystwa realizował działania statutowe w następujących dziedzinach:

A. Działalność wydawnicza

W latach 2012 – 2013 zostały wydane dwa podwójne numery “Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego” w formie elektronicznej oraz papierowej w nakładzie 300 egz. (objętość 10 ark.). Stałą pozycją jest dział podkowianów, kolejne odcinki “Albumu z Podkową” oraz “Podkowiańskiego Słownika Biograficznego, a także wspomnienia mieszkańców, materiały archiwalne, sprawozdania z Otwartych Ogrodów, działalności Stawiska i wybranych imprez CKiO. W każdym numerze zawarte są także utwory podkowiańskich (i nie tylko) autorów, wywiady, materiały rocznicowe (Tuwim, Lutosławski), a także artykuły poświęcone nowym zjawiskom kulturalnym.

W roku 2013 został wydany plan Podkowy Leśnej wraz z mapkami 5 tras turystycznych (historia miasta, architektura, literacka, wojenne, przyrodnicza) oraz – z okazji 80-lecia Towarzystwa – okolicznościowy folder.

Nie wydano planowanego albumu “O wolność i Solidarność. Podkowa Leśna w latach 1976-1992” z uwagi na odrzucenie wniosku przez Urząd Marszałkowski, który działalności opozycyjnej nie uznał za formę kultywowania miejscowych tradycji, a także nowej edycji Karty Mieszkańca i III Albumu z Podkową, na które nie otrzymaliśmy dotacji miejskiej.

Wydawnictwa były sprzedawane w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Pałacyk-Kasyno), księgarni i kwiaciarni przy ul. Jana Pawła II, kawiarni WU-Cafe oraz na kiermaszach i spotkaniach z mieszkańcami.

 

B. Działalność edukacyjna

Od roku 2011 Uniwersytet Otwarty “Pokolenia” jest prowadzony przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Wiceprezes Anna Foss pozostaje członkiem Rady Programowej oraz Rady Słuchaczy, mając w ten sposób możliwość udziału w kształtowaniu programu placówki i jej działalności. Kontynuowana jest działalność Klubu Ogrodowego, prowadzonego przez A. Foss i H. Gradkowską (ponad 20 uczestników). W ramach Tygodnia Demokracji Lokalnej Towarzystwo zapewnia wykład poświęcony tej tematyce – wykłady takie mieli w okresie sprawozdawczym prof. Hubert Izdebski oraz Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa UW.

Każdego roku odbywa się spotkanie na temat ptaków i ich ochrony, prowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie: ornitologa p. Gerarda Sawickiego lub p. Adama Tarłowskiego, współzałożyciela fundacji “Bocian”. Spotkania cieszą się wzrastającym zainteresowaniem. W trakcie trwania tej akcji mieszkańcy Podkowy otrzymali nieodpłatnie ponad 800 budek dla sikorek i szpaków (koszty budek i prelegenta są finansowane z budżetu miasta).

 

C. Działania na rzecz integracji lokalnego środowiska

W dniu 1 czerwca 2012r. na terenie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Teologicznej w Zarybiu w ramach szkolnego Dnia Sportu odbyła się trzecia edycja “małej olimpiady” przypominającej zawody, jakie w 1942 r. odbyły się między młodzieżą zgromadzoną wokół Zarybia i Stawiska. W imprezie uczestniczyło ok. 400 uczniów obu podkowiańskich szkół, które – dzięki tej inicjatywie Towarzystwa – rozpoczęły bliższą współpracę. Tym razem dominowała piłka nożna i zwycięstwo odniosła reprezentacja szkoły KIK-owskiej, która otrzymała – na kolejny rok – puchar ufundowany przez Towarzystwo. Projekt ten był obliczony na trzy lata i obecnie nie jest kontynuowany. Towarzystwo uczestniczy w pracach podkowiańskiego forum organizacji pozarządowych, a także w różnorodnych działaniach na rzecz mieszkańców realizowanych przez różne podmioty.

Jednym z nich była kontynuacja festiwalu Otwartych Ogrodów – w 2012 r. Towarzystwo współorganizowało spotkanie z wydawcami i autorami Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego, 2 koncerty chóralne w ogrodzie Hanny Gradkowskiej oraz ogród paralotniarski. Ponadto w czasie festiwalu odbyła się wycieczka rowerowa (A. Maziarska “Śladami dawnych biznesmenów”) oraz wycieczka nordic walking (A. Foss i A. Piekun) – wycieczki kończą się wizytą w jednym z ogrodów uczestniczących w festiwalu OO.

Liczni członkowie Towarzystwa brali udział w plenerowym przedstawieniu sztuki “Babie lato”, której akcja dzieje się w trakcie Powstania Warszawskiego w willi Borowin, a jej autorem był Jerzy Kamiński przebywający w Borowinie wraz z żoną Anna i Marią Dąbrowską. W trakcie Otwartych Ogrodów w 2013 r. odbyło się otwarcie zrewitalizowanych ścieżek rowerowych w Lesie Młochowskim oraz ścieżki edukacji ekologicznej, z udziałem Burmistrza PL oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Chojnów. Po uroczystym otwarciu odbyły się dwie wycieczki po trasach rowerowych (T. Potkański – duża pętla oraz nordic walking (A. Foss i A. Piekun – mała pętla). Rewitalizacja ścieżek, przygotowanie i wykonanie tablic oraz druk mapki zostało sfinansowane w ramach dwu grantów Urzędu Marszałkowskiego, pozyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Sąsiedztwo; członkowie Towarzystwa nieodpłatnie przygotowali treść tablic oraz zainstalowali tablice w lesie ( z pomocą licznej grupy wolontariuszy i harcerzy).

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w 2012 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy Podkowiański Piknik Mniejszości Narodowych “Podkowa bez granic”, którego celem jest budowanie więzi i zrozumienia między mieszkańcami Podkowy a cudzoziemcami, którzy tu zamieszkali – w tym uchodźcami przebywającymi w ośrodku na Dębaku oraz Ukraińcami zatrudnianymi w Podkowie i okolicach. W pikniku uczestniczyli obywatele 9 krajów (Argentyna, Białoruś, Czeczenia, Gruzja, Hiszpania, Kirgistan, Ukraina, Węgry i Włochy), którzy prezentowali zarówno kulturę swoich krajów, jak i specjały narodowych kuchni.

Równolegle przeprowadzony został kolejny III konkurs na podkowiański produkt lokalny, w którym uczestniczyły 3 podkowiańskie lokale gastronomiczne (Gruba Kaczka, Mili-Moi, Weranda) oraz uczestniczki Klubu Ogrodowego i “niezrzeszone” mieszkanki Podkowy Leśnej. Dodatkowym efektem konkursu jest wzbogacenie oferty kulinarnej oraz promocja miasta – certyfikaty konkursowe są eksponowane w lokalach. Ponadto w przewodniku kulinarnym po Mazowszu ukazała się obszerna informacja o nagrodzonych produktach (wyd. LGD). Partnerami w tej części zadania było CKIO oraz Ośrodek dla Uchodźców na Dębaku. Impreza została sfinansowana ze środków budżetu miasta oraz grantu programu “Działaj lokalnie” i cieszyła się dużym powodzeniem – wzięło w niej udział ok. 200 osób.

We wrześniu 2012 r. w związku z otwarciem nowego skrzydła szkoły przygotowana została ekspozycja plastra dębu – świadka historii oraz wystawa planszowa poświęcona historii podkowiańskiej oświaty do roku 1965, eksponowana w b. MOK oraz Zespole Szkół Samorządowych.

W roku 2013 zorganizowano IV edycję konkursu na podkowiański produkt lokalny, w którym po raz pierwszy przyznano nagrodę publiczności. Nagrody zdobyły pp. E. Kwiatkowska za ciasteczka maślane (nagrody Burmistrza i Publiczności), p. A. Kasperkiewicz, I. Modelska z restauracji “Gruba Kaczka” oraz kawiarnia “Wu-Cafe”.

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe certyfikaty oraz wydawnictwa z serii “Biblioteki Podkowiańskiej”, a laureaci atrakcyjne albumy (nagroda Burmistrza, Towarzystwa, a od 2013 r. także Publiczności ).

Także we wrześniu odbyła się konferencja poświęcona współczesnej historii pt. “Niepokorni, solidarni – rozmowy o polskich drogach do wolności”, zorganizowana wspólnie przez CKiO oraz Towarzystwo.

W grudniu 2013r. z okazji obchodów 80-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna zainaugurowano nową formę integracji mieszkańców – wspólne ubieranie choinki. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników (szczególnie dzieci) wytypowano do ubierania świerk przed Pałacykiem Kasynem, który został przystrojony lampkami i styropianowymi kulami, a także zabawkami wykonanymi przez dzieci podczas koncertu Filharmonii Dziecięcej.

 

D. Inne działania

W kwietniu 2012 r. na uroczystej sesji Rady Miasta z okazji Dni Podkowy Henryk Bazydło, Michał Bogusławski, Grzegorz Dąbrowski, Oskar Koszutski i Jaśmina Strzelecka-Jachimska otrzymali odznakę “Zasłużony dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna” Towarzystwa . W 2013r. – także z tej okazji Towarzystwo uczestniczyło w miejskiej grze terenowej z udziałem “historycznych” postaci (współpraca merytoryczna z animatorem oraz wcielenie się w postaci), zorganizowanej przez CKiO.

W czerwcu 2013 r. Towarzystwo było partnerem CKiO w organizacji Pikniku Ekologicznego, w tym sfinansowało nowatorski spektakl plenerowy dla dzieci (i rodziców) pt. “Kubeł ze śmieciami” – wszystkie dzieci otrzymały wydawnictwo “Zwierzęta chronione Podkowy Leśnej”. Piknik został zorganizowany jako działanie ekologiczne, promujące wejście w życie z dniem 1 lipca tzw. ustawy śmieciowej. Niestety w roku 2013 nie udało się powołać Młodzieżowej Rady Miasta – wydaje się, że inicjatywa ta adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wymaga przekształcenia.