Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w 2011 r.

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Siedziba i adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Data wpisu do rejestru oraz numer: 10.05.2002, Nr KRS 0000107308
Dane dotyczące członków: w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pozyskało 3 nowych członków i obecnie liczy 55 członków zwyczajnych (w r. 2011 zmarły dwie członkinie – pp. Natalia Grajber i Janina Jabłońska).

Cele statutowe:

a) działalność statutowa nieodpłatna

1. pielęgnowanie tradycji, historii i walorów Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienie jej wszechstronnego rozwoju;
2. ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i obszaru chronionego krajobrazu (w tym szczególnie rezerwatów przyrody wraz z ich otuliną) w granicach administracyjnych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, mająca na celu zachowanie unikalnego w Polsce układu urbanistycznego, zieleni i zabudowy, wpisanych do rejestru zabytków m.st. Warszawy;
3. uczestnictwo w rozwiązywaniu aktualnych problemów, potrzeb oraz określaniu kierunków rozwoju Miasta-Ogrodu;
4. opiniowanie ważnych dla miasta przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów;
5. kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Podkowy Leśnej i wspomaganie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej;
6. inicjowanie i popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych na rzecz dobra publicznego.

b) działalność statutowa odpłatna w zakresie działalności wydawniczej i informacyjnej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej

Opis działalności w roku 2011

W roku 2011 odbyło się Walne Zebranie Wyborcze, które wybrało nowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu w składzie:
Jacek Wojnarowski – Prezes,
Anna Dobrzyńska-Foss – I Wiceprezes,
Hanna Gradkowska – Wiceprezes i Skarbnik,
Jerzy Łusakowski – Sekretarz
Członkowie Zarządu: Zofia Broniek, Maria Konopka-Wichrowska, Oskar Koszutski, Joanna Trzeciak-Walc oraz Anna Żukowska-Maziarska.
W skład Komisji Rewizyjnej ponownie weszli: Jadwiga Piwońska – Przewodnicząca, Krystyna Szczepanik i Bogdan Wróblewski.

Podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Towarzystwa realizował działania statutowe w następujących dziedzinach:

 

A. Działalność wydawnicza

W roku 2011 ukazał podwójny numer “Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego. Nie wydano planowanego albumu “O wolność i Solidarność. Podkowa Leśna w latach 1976-1992”, którego wydanie planowano z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków przyznanych Lokalnej Grupie Działania “Zielone Sąsiedztwo”.

Wydawnictwa były sprzedawane w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Pałacyk-Kasyno), kwiaciarni przy ul. Jana Pawła II oraz na kiermaszach i spotkaniach. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników przetargu na wynajem lokalu na księgarnię Anna Foss spotkała się z p.Izabellą Mikiciuk w celu ustalenia warunków sprzedaży wydawnictw Towarzystwa. Należy wspomnieć także, że Zarząd Osiedla “Komorów” zwrócił się do Towarzystwa z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie pomysłu wydania “Karty Mieszkańca” – Zarząd ustosunkował się pozytywnie do prośby, sugerując jednocześnie powołanie się na źródło, czyli “Kartę Mieszkańca Miasta Ogrodu Podkowa Leśna”.

 

B. Działalność edukacyjna

Od roku 2011 Uniwersytet Otwarty “Pokolenia” jest prowadzony przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Wiceprezes Anna Foss pozostaje członkiem Rady Programowej oraz Rady Słuchaczy, mając w ten sposób wpływania na program placówki i jej działalność. Kontynuowana jest działalność Klubu Ogrodowego, prowadzonego przez A. Foss i H. Gradkowską (ponad 20 uczestników).

W 2011 r. odbyło się jedno spotkanie “budkowe” prowadzone przez p. Gerarda Sawickiego, w których uczestniczyło kilkadziesiąt osób, ogółem w trakcie trwania tej akcji mieszkańcy Podkowy otrzymali nieodpłatnie ok. 600 budek dla sikorek i szpaków (koszty pokrywa Urząd Miasta).

 

C. Działania na rzecz integracji lokalnego środowiska

W dniu 1 czerwca na terenie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Teologicznej w Zarybiu w ramach szkolnego Dnia Sportu odbyła się druga edycja “małej olimpiady” przypominającej zawody, jakie w 1942 r. odbyły się między młodzieżą zgromadzoną wokół Zarybia i Stawiska. W imprezie uczestniczyło tym razem ok. 400 uczniów obu podkowiańskich szkół, które – dzięki tej inicjatywie Towarzystwa – rozpoczęły bliższą współpracę. Po raz drugi w rozgrywkach zwyciężyła reprezentacja gimnazjum samorządowego i otrzymała – na kolejny rok – puchar ufundowany przez Towarzystwo.

Towarzystwo uczestniczy w pracach podkowiańskiego forum organizacji pozarządowych, a także w różnorodnych działaniach na rzecz mieszkańców realizowanych przez różne podmioty . Jednym z nich była kontynuacja festiwalu “Otwartych Ogrodów”, które po raz kolejny odbyły się w czerwcu – Towarzystwo zrealizowało imprezę ogrodową u Hanny Gradkowskiej (koncerty Zespołu Pieśni Dawnej “Pośrodku Żywota” oraz Chóru Gregorianum). Ponadto w czasie festiwalu odbyły się dwie autorskie wycieczki rowerowe (A. Maziarska “Podkowa, jakiej już nie ma” oraz J. Wojnarowski “Moja Podkowa”) oraz tradycyjna wycieczka bryczkami prowadzona przez O. Koszutskiego .

W październiku w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej odbyły się po raz trzeci wybory Młodzieżowej Rady Miasta, w skład której – po raz pierwszy – weszli także licealiści. Opiekę nad MRN sprawowała od października p. Marta Zahorska-Bugaj. Po raz drugi odbył się konkurs na produkt lokalny, w którym uczestniczyło 10 wystawców. Nagrody otrzymali: p. Elżbieta Skalska za ciasteczka “WuKaDki” (I nagroda + nagroda publiczności), ponownie p. Sylwia Gołecka – tym razem za zestaw wyrobów z mirabelek oraz Julia Krzywańska za piernikowe choinki “cztery pory roku”. Wszyscy uczestnicy otrzymali wydawnictwa z serii “Biblioteki Podkowiańskiej”. Poza konkursem w imprezie uczestniczyli uchodźcy z ośrodka na Dębaku z pokazem przedstawienia dziecięcego (teatr cieni) oraz regionalnymi potrawami kaukaskimi.

 

D. Inne działania

Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej na budynku Pałacyku-Kasyna upamiętniającej szpital powstańczy. Towarzystwo zadeklarowało przygotowanie historycznej trasy edukacyjnej po Podkowie Leśnej wraz z treścią stosownych tablic i podjęcie rozmów z właścicielami poszczególnych posesji w sprawie ich umieszczenia. Zgodę na umieszczenie odpowiedniej tablicy wyrazili już obecni właściciele willi “Krychów”. Wstępne rozmowy w sprawie tego projektu zostały przeprowadzone z p. M. Bojanowską, dyrektor Muzeum Dulag w Pruszkowie.

W listopadzie odbyło się posiedzenie Kapituły Odznaki “Zasłużony dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna” – ostatecznie zgłoszone zostały nast. kandydatury: Henryk Bazydło, Michał Bogusławski, Grzegorz Dąbrowski, Oskar Koszutski i Jaśmina Strzelecka-Jachimska. Członkowie Kapituły wnieśli szereg uwag do regulaminu przyznawania odznaki, mających na celu dostosowanie zapisów do współczesnych uwarunkowań.

Przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczym zwrócono się do wszystkich członków zalegających z opłatami członkowskimi conajmniej 2 lata o ich uregulowanie lub określenie stanowiska w sprawie dalszego członkostwa co dało podstawę do aktualizacji listy – podana liczba 55 członków jest więc zgodna ze stanem rzeczywistym.

 

Opracowała: Anna Dobrzyńska-Foss
Zatwierdził: Jacek Wojnarowski