Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w 2010 r.

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna Siedziba i adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna Data wpisu do rejestru oraz numer: 10.05.2002, Nr KRS 0000107308 Dane dotyczące członków: w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pozyskało 3 nowych członków zwyczajnych i obecnie liczy 71 członków zwyczajnych (w r. 2010 zmarło dwoje członków – ks  Leon Kantorski i p. Krystyna Michałowska).

Cele statutowe:

a) działalność statutowa nieodpłatna

1. pielęgnowanie tradycji, historii i walorów Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienie jej wszechstronnego rozwoju;
2. ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i obszaru chronionego krajobrazu (w tym szczególnie rezerwatów przyrody wraz z ich otuliną) w granicach administracyjnych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, mająca na celu zachowanie unikalnego w Polsce układu urbanistycznego, zieleni i zabudowy, wpisanych do rejestru zabytków m.st. Warszawy;
3. uczestnictwo w rozwiązywaniu aktualnych problemów, potrzeb oraz określaniu kierunków rozwoju Miasta-Ogrodu;
4. opiniowanie ważnych dla miasta przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów;
5. kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Podkowy Leśnej i wspomaganie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej;
6. inicjowanie i popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych na rzecz dobra publicznego.

b) działalność statutowa odpłatna w zakresie działalności wydawniczej i informacyjnej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej

 

Opis działalności w roku 2010

W roku 2010 Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu działał w składzie:
Jacek Wojnarowski – Prezes,
Anna Dobrzyńska-Foss – I Wiceprezes i Sekretarz,
Hanna Gradkowska – Wiceprezes i Skarbnik,
Członkowie Zarządu: Zofia Broniek, Oskar Koszutski, Jerzy Łusakowski, Anna Wrzosek oraz Anna Żukowska-Maziarska.

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: Jadwiga Piwońska – Przewodnicząca, Krystyna Szczepanik i Bogdan Wróblewski.

Podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Towarzystwa realizował działania statutowe w następujących dziedzinach:

 

A. Działalność wydawnicza

W roku 2010 ukazały się 2 numery “Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego. Nie wydano planowanego albumu “O wolność i Solidarność. Podkowa Leśna w latach 1976-1992” z uwagi na wycofanie się Urzędu Marszałkowskiego z przyznanej dotacji. Wydawnictwo jest przygotowane do druku i w momencie zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim o dotację na druk ze środków LGD “Zielone Sąsiedztwo” zostanie zrealizowane.

Wydawnictwa znajdują się w sprzedaży w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Pałacyk-Kasyno), 2 kwiaciarniach (ul. Jana Pawła II) oraz były sprzedawane na kiermaszach i spotkaniach.

 

B. Działalność wystawiennicza

1. W Domu Spotkań z Historią w dniach 2-19 września eksponowana była wystawa “O wolność i Solidarność. Podkowa Leśna 1976-1992″wraz z filmem dokumentalnym z uroczystego zamknięcia wystawy w dniu 13 grudnia 2009 r. w Podkowie Leśnej. Wystawa cieszyła się znacznym powodzeniem wśród osób odwiedzających DSH. Także we wrześniu w CKiO otwarta została wystawa poświęcona założycielom spółki “Miasto Ogród Podkowa Leśna” – Stanisławowi Lilpopowi, spółce akcyjnej “Siła i Światło” oraz Bankowi Spółek Zarobkowych.

2. W grudniu w b. MOK została otwarta wystawa poświęcona szkole podkowiańskiej w latach 1945-1965, stanowiąca zapowiedź dużej wystawy, jaka zostanie przygotowana na otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół Samorządowych.

 

C. Działalność edukacyjna

Kontynuowana była działalność Uniwersytetu Otwartego “Pokolenia”, którego TPPL jest współzałożycielem. Wspólna inicjatywa Towarzystwa oraz Związku Podkowian stanowi realizację jednego z zadań Strategii Rozwoju Miasta i jest adresowana do pełnoletnich mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic. Działalność uniwersytetu cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem – w wykładach uczestniczy regularnie 70-80 osób, a od lutego 2006 r. odbyło się już ok. 160 wykładów. Jedną z aktywnie działających grup jest Klub Ogrodowy, prowadzony przez A. Foss i H. Gradkowską (ponad 20 uczestników). Od września 2010 r. program UOP był realizowany we współpracy z CKiO, które – zgodnie z zawartym porozumieniem – w roku 2011 przejęło prowadzenie placówki.

W lutym odbyło się kolejne spotkanie “budkowe” prowadzone przez Gerarda Sawickiego, w których uczestniczyło kilkadziesiąt osób, ogółem w trakcie trwania tej akcji mieszkańcy Podkowy otrzymali ok. 450 budek. Ponadto odbyły się 2 “ptasie” wycieczki: nad rzeczkę Jeziorkę (okolice Konstancina) oraz nad stawy w Raszynie i Falentach.

 

D. Działania na rzecz integracji lokalnego środowiska

W dniu 1 czerwca na terenie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Teologicznej w Zarybiu w ramach szkolnego Dnia Sportu odbyła się “mała olimpiada” przypominająca zawody, jakie w 1942 r. odbyły się między młodzieżą zgromadzoną wokół Zarybia i Stawiska. W kilkugodzinnych zmaganiach po raz pierwszy brała udział młodzież obu podkowiańskich szkół, a zwycięska reprezentacja gimnazjum samorządowego otrzymała – na jeden rok – piękny międzywojenny puchar, ufundowany przez Towarzystwo.

Towarzystwo uczestniczy w pracach podkowiańskiego forum organizacji pozarządowych, a także we wspólnych działaniach na rzecz mieszkańców . Jednym z nich była kontynuacja festiwalu “Otwartych Ogrodów”, które po raz pierwszy odbyły się w czerwcu – w dn.12 czerwca Towarzystwo zrealizowało imprezę ogrodową u Hanny Gradkowskiej (koncerty Zespołu Pieśni Dawnej “Pośrodku Żywota”oraz chóru “Sonante” działającego przy ośrodku Michael w Warszawie), a 13 czerwca na “dechach” u Marii Wichrowskiej odbywał się “teatr ogródkowy”, w którym brało udział ok. 200 osób . Ponadto w czasie festiwalu odbyły się dwie wycieczki (“Szlakiem pisarzy i poetów”, “Śladami założycieli miasta ogrodu Podkowa Leśna”).

W październiku w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej odbyły się wybory Młodzieżowej Rady Miasta oraz – po raz pierwszy – konkurs na produkt lokalny, w którym uczestniczyło siedmiu wystawców (11 produktów). Nagrody otrzymali: p. Sylwia Gołecka za syrop sosnowy, Waldemar Kosowski z restauracji “Esencja” w Pałacyku-Kasynie za wódkę cytrynówkę o nazwie Lilpopówka”, Małgorzata Krasny-Korycińska za dżemy “Podsmaczki leśne” oraz Grzegorz Dąbrowski za “Podkówki różane” wykonane w szkole KIK.

 

E. Inne działania

1. W ramach obchodów 85-lecia założenia Podkowy Leśnej Towarzystwo wystąpiło do władz samorządowych z wnioskami w sprawie: a) nadania honorowego obywatelstwa b) podjęcie starań o uznanie Podkowy Leśnej za “pomnik historii”, c) doprecyzowania treści napisu na projektowanej tablicy pamiątkowej na budynku Pałacyku-Kasyna upamiętniającej szpital powstańczy. Jednocześnie Towarzystwo zadeklarowało przygotowanie historycznej trasy edukacyjnej po Podkowie Leśnej wraz z treścią stosownych tablic i podjęcie rozmów z właścicielami poszczególnych posesji w sprawie ich umieszczenia. Zgodę na umieszczenie odpowiedniej tablicy wyrazili już obecni właściciele willi “Krychów”. Wszystkie wymienione wnioski zostały przyjęte – uroczyste posiedzenie Rady Miasta, na którym wręczono akty nadania honorowego obywatelstwa Marii Iwaszkiewicz Wojdowskiej, Teresie Markowskiej, Krystynie Michałowskiej i Jerzemu Regulskiemu odbyło się w dniu 8 maja (uroczystość ta była zaplanowana początkowo na 10 kwietnia, jednakże ze względu na katastrofę lotniczą w Smoleńsku nie odbyła się w tym terminie). Realizowane są także procedury związane z uznaniem Podkowy Leśnej za pomnik historii – tytuł ten nadaje Prezydent, a dotychczas został przyznany ok. 30 obiektom w Polsce.

2. Do zbiorów Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, prowadzonego przez Oskara Koszutskiego pozyskano szereg cennych dokumentów i fotografii ze zbiorów ks. Leona Kantorskiego.

3. W marcu Towarzystwo było współorganizatorem spotkania z Jackiem Żabickim autorem Leksykonu zabytków architektury Mazowsza i Podlasia oraz prof. Izabellą Galicką, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej..

 

Opracowała: Anna Dobrzyńska-Foss
Za Zarząd: Jacek Wojnarowski