Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w 2009 r.

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Siedziba i adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Data wpisu do rejestru oraz numer: 10.05.2002, Nr KRS 0000107308
Dane dotyczące członków: w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pozyskało 5 nowych członków zwyczajnych; obecnie Towarzystwo liczy 70 członków zwyczajnych.

Cele statutowe:

a) działalność statutowa nieodpłatna

1. pielęgnowanie tradycji, historii i walorów Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienie jej wszechstronnego rozwoju;
2. ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i obszaru chronionego krajobrazu (w tym szczególnie rezerwatów przyrody wraz z ich otuliną) w granicach administracyjnych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, mająca na celu zachowanie unikalnego w Polsce układu urbanistycznego, zieleni i zabudowy, wpisanych do rejestru zabytków m.st. Warszawy;
3. uczestnictwo w rozwiązywaniu aktualnych problemów, potrzeb oraz określaniu kierunków rozwoju Miasta-Ogrodu;
4. opiniowanie ważnych dla miasta przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów;
5. kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Podkowy Leśnej i wspomaganie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej;
6. inicjowanie i popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych na rzecz dobra publicznego.

b) działalność statutowa odpłatna w zakresie działalności wydawniczej i informacyjnej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej

 

Opis działalności w roku 2009

W roku 2009 Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu działał w składzie:
Jacek Wojnarowski – Prezes,
Anna Dobrzyńska-Foss – I Wiceprezes i Sekretarz,
Hanna Gradkowska – Wiceprezes i Skarbnik,
Członkowie Zarządu: Zofia Broniek, Oskar Koszutski, Jerzy Łusakowski, Anna Wrzosek oraz Anna Żukowska-Maziarska.

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: Jadwiga Piwońska – Przewodnicząca, Krystyna Szczepanik i Bogdan Wróblewski.

Podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Towarzystwa realizował działania statutowe w następujących dziedzinach:

A. Działalność wydawnicza

W roku 2009 ukazały się 3 numery “Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego” w dwóch zeszytach. Nie wydano planowanego katalogu wystawy “O wolność i Solidarność” z powodu uzyskania zmniejszonych dotacji w stosunku do złożonych wniosków. Wydawnictwa znajdują się w sprzedaży w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Pałacyk-Kasyno), kiosku przy stacji Podkowa Główna oraz były sprzedawane na kilku kiermaszach i spotkaniach.

B. Działalność wystawiennicza

1. W dniach 10 listopada – 13 grudnia 2009r. miała miejsce wystawa “O wolność i Solidarność”. Podkowa Leśna 1976-1991″, usytuowana w podziemiach kościoła pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Wystawa była znaczącym wydarzeniem w życiu miasta – ukazywała na 40 planszach i kilku gablotach działalność opozycyjną mieszkańców i osób związanych z Podkową (głodówka w intencji uwolnienia M. Chojeckiego, działalność teatru domowego, wystawy, spotkania z autorem, osoby internowane i więzione). W uroczystościach otwarcia i zamknięcia wystawy uczestniczyło ok. 250 osób.

2. Wystawa “Miasto-Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku” została przeniesiona do budynku b. MOK.

3. Na parterze Pałacyku-Kasyna pozostała wystawa dokumentująca starania organizacji pozarządowych o odzyskanie obiektu dla mieszkańców oraz jego odbudowę.

Autorem wszystkich wystaw jest Oskar Koszutski.

4. W trakcie spotkania “budkowego” eksponowana była wystawa fotograficzna wypożyczona nieodpłatnie przez redakcję “Ptaki Polskie”.

C. Działalność edukacyjna

Z inicjatywy Towarzystwa w Samorządowej Szkole Podstawowej zorganizowany został kolejny konkurs wiedzy ekologicznej (na wykonanie zielnika Podkowy); 2 najlepsze zielniki zostały nagrodzone wydawnictwami encyklopedycznymi ufundowanymi przez Towarzystwo.

Kontynuowana była działalność Uniwersytetu Otwartego “Pokolenia”, którego TPPL jest współzałożycielem. Wspólna inicjatywa Towarzystwa oraz Związku Podkowian stanowi realizację jednego z zadań Strategii Rozwoju Miasta i jest adresowana do pełnoletnich mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic. Działalność uniwersytetu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem – w cotygodniowych wykładach uczestniczy regularnie 70-80 osób, a od lutego 2006 r. odbyło się już blisko 140 wykładów. Tematyka podkowiańska jest regularnie uwzględniana w programie zajęć – słuchacze odbyli wycieczkę na wystawę (2 grupy), a wykłady prowadzili członkowie i sympatycy Towarzystwa: Elżbieta Illasiewicz-Skotnicka, Anna Kalinowska, Andrzej Dąbrówka i Jerzy Łusakowski. Poza wykładami kontynuowane są wycieczki z cyklu “Poznajemy region” oraz liczne warsztaty i zajęcia artystyczne i sportowe, realizowane z udziałem członków Towarzystwa. Jedną z aktywnie działających grup jest Klub Ogrodowy, prowadzony przez A. Foss i H. Gradkowską (ok. 30 uczestników).

W marcu i listopadzie odbyły się “ptasie” wycieczki prowadzone przez Gerarda Sawickiego, w których uczestniczyło po ok.30 osób, w tym licznie dzieci i młodzież. Po obu wycieczkach odbyły się prelekcje na temat ptaków, ich zwyczajów i potrzeb.

D. Ochrona środowiska naturalnego i ekologia

Członkowie Towarzystwa w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyli w pracach nad projektem rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego, zarówno w trakcie posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta, jak i w trakcie uzgodnień planu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków . W związku z dokonanymi uzgodnieniami, niestety ograniczającymi możliwości korzystania z terenu parku przez mieszkańców, Urząd Miasta złożył wniosek o dofinansowanie rewitalizacji ze środków strukturalnych.

E. Działania na rzecz integracji lokalnego środowiska

Towarzystwo uczestniczy w pracach podkowiańskiego forum organizacji pozarządowych, a także we wspólnych działaniach na rzecz mieszkańców . Jednym z nich była kontynuacja Europejskich Dni Dziedzictwa, których program został zrealizowany przy znaczącym udziale członków Towarzystwa. W ramach EDD – w trakcie Festiwalu “Otwartych Ogrodów” (12-13 września) Towarzystwo zrealizowało imprezę ogrodową u Hanny Gradkowskiej (wystawa fotograficzna i koncert Zespołu Pieśni Dawnej “Pośrodku Żywota”, ogród taneczny u Marii Wichrowskiej (zabawa na “dechach, w której brało udział ok. 300-400 osób ) oraz 3 wycieczki (“Szlakiem pisarzy i poetów”, “Podkowiańska konspiracja. Domy i ludzie 1939-1945” oraz przyrodnicza “W leśnych rezerwatach”). Ponadto Towarzystwo było organizatorem kiermaszu wydawnictw w trakcie imprezy nadania Podkowie tytułu “Pępka Europy”, zorganizowanym z okazji najwyższej frekwencji w kraju w wyborach do Rady Europy.

F. Inne działania

1. Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 29 czerwca 2009r. został zmieniony statut Towarzystwa. Zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania statutu do rzeczywiście prowadzonej działalności (edukacja, działania proekologiczne, turystyka ), dając podstawę prawną do pozyskiwania środków finansowych. Rozszerzone zostały także zapisy określające unikalność Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

2. Uchwałą Zarządu Towarzystwa z dn. 12 października 2009r. zostało utworzone Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej, którego celem jest: gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie dokumentów, druków, fotografii i innych archiwaliów dotyczących historii i rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i jego mieszkańców oraz regionu, prowadzenie działalności badawczej i dokumentacyjnej, prowadzenie działalności informacyjnej i wystawienniczej w tym zakresie oraz udostępnianie posiadanych zbiorów. Archiwum składa się z przedwojennej i powojennej dokumentacji działalności Towarzystwa, kopii dokumentów dotyczących historii miasta z zasobów Archiwum m.st. Warszawy, archiwaliów z okresu stanu wojennego przekazanych przez ks. Leona Kantorskiego, dokumentacji działalności kulturalnej z lat 1983-1999, zbiorów lokalnej prasy oraz archiwów rodzinnych przekazywanych przez mieszkańców. Archiwum prowadzi Oskar Koszutski.

3. Po raz pierwszy w Polsce – z inicjatywy Anny Wrzosek – odbyły się w Podkowie (i Katowicach) obchody Europejskiego Dnia Demokracji Lokalnej, podczas których odbył się dzień otwarty Urzędu Miasta, a przede wszystkim program zaadresowano do młodzieży szkolnej. W Zespole Szkół Samorządowych odbyły się wybory młodzieżowej Rady i burmistrza, a także spotkanie z burmistrzem A. Kościelnym i radnymi. Szkoły KIK wydały gazetkę “Demokraciak”.

4. W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych Towarzystwo złożyło wniosek o pozyskanie dotacji na przygotowanie projektu renowacji figury Matki Boskiej przy skrzyżowaniu u. Parkowej i Bluszczowej oraz pomnika ku czci braci Lilpopów przy ul. Gołębiej. Wniosek nie uzyskał dotacji z wyjaśnieniem, że renowacja stanowi obowiązek miasta, a z posiadanych informacji wynika, że wstępne działania zostały podjęte.

 

Opracowała: Anna Dobrzyńska-Foss
Za Zarząd: Jacek Wojnarowski

Podkowa Leśna 16 stycznia 2010