Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w 2008 r.

Siedziba i adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna Data wpisu do rejestru oraz numer: 10.05.2002, Nr KRS 0000107308 Dane dotyczące członków: w okresie sprawozdawczym Towarzystwo pozyskało 5 nowych członków zwyczajnych.

Cele statutowe:

a) działalność statutowa nieodpłatna

1. pielęgnowanie tradycji, historii i walorów Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienie jej wszechstronnego rozwoju;
2. ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i obszaru chronionego krajobrazu (w tym szczególnie rezerwatów przyrody wraz z ich otuliną) w granicach administracyjnych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, mająca na celu zachowanie unikalnego w Polsce układu urbanistycznego, zieleni i zabudowy, wpisanych do rejestru zabytków m.st. Warszawy;
3. uczestnictwo w rozwiązywaniu aktualnych problemów, potrzeb oraz określaniu kierunków rozwoju Miasta-Ogrodu;
4. opiniowanie ważnych dla miasta przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów;
5. kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Podkowy Leśnej i wspomaganie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej;
6. inicjowanie i popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych na rzecz dobra publicznego.

b) działalność statutowa odpłatna w zakresie działalności wydawniczej i informacyjnej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej

Opis działalności w roku 2008

1.W roku 2008 Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu działał do dn. 28 czerwca (tj. do dnia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego) w składzie:
Jacek Wojnarowski – Prezes
Anna Dobrzyńska-Foss – Wiceprezes, Sekretarz
Hanna Gradkowska – Skarbnik
Członkowie Zarządu: Zofia Broniek, Oskar Koszutski, Jarosław Sidwa, Grażyna Zabłocka, Anna Żukowska-Maziarska (od 2 października 2007).

2.Od dnia 2 lipca 2008r. Zarząd ukonstytuował się w składzie:
Jacek Wojnarowski – Prezes
Anna Dobrzyńska-Foss – I Wiceprezes, Sekretarz
Hanna Gradkowska – II Wiceprezes, Skarbnik
Członkowie Zarządu: Zofia Broniek, Oskar Koszutski, Jerzy Łusakowski, Anna Wrzosek oraz Anna Żukowska-Maziarska.

Analogicznie: w pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: Czesława Kołodziejczyk – Przewodnicząca, członkowie – Jadwiga Piwońska i Bogdan Wróblewski oraz od dnia 28 czerwca: Jadwiga Piwońska – Przewodnicząca, Krystyna Szczepanik i Bogdan Wróblewski.

3. Podobnie jak w latach poprzednich Zarząd Towarzystwa realizował działania statutowe w następujących dziedzinach:

A. Działalność wydawnicza

W roku 2008 ukazał się przewodnik po Podkowie Leśnej (wersja polska i angielska) oraz cztery numery “Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego” w dwóch zeszytach.

Wydawnictwa dodatkowo znalazły się w sprzedaży w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Pałacyk-Kasyno) oraz na kilku kiermaszach i spotkaniach.

B. Działalność wystawiennicza

1. W trakcie sesji “Rówieśnicy Polski Niepodległej. 90 – lecie powstania spółki akcyjnej Siła i Światło” odbyło się otwarcie wystawy poświęconej tej spółce oraz Bankowi Spółek Zarobkowych.

2. Wystawa “Miasto-Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku” znalazła stałe miejsce w CKiIO (sala na parterze).

3. W trakcie EDD eksponowana była wystawa dot. budowy Pałacyku-Kasyna, zrealizowana przez O. Koszutskiego, sfinansowana bezpośrednio przez Urząd Miasta.

4. W trakcie spotkania “budkowego” (marzec) eksponowana była wystawa fotograficzna wypożyczona nieodpłatnie przez redakcję “Ptaki Polskie”.

C. Działalność edukacyjna

Z inicjatywy Towarzystwa w Samorządowej Szkole Podstawowej zorganizowany został kolejny konkurs wiedzy ekologicznej, w którym uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez TPPL (wydawnictwa encyklopedyczne). Nowo wydawane pozycje wydawnicze są na bieżąco przekazywane upoważnionym prawnie bibliotekom oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej i Samorządowej Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej, a także Związkowi Emerytów i Rencistów. Działania powyższe mają na celu popularyzację wiedzy o Podkowie Leśnej wśród mieszkańców.

Kontynuowana była działalność Uniwersytetu Otwartego “Pokolenia”, którego TPPL jest współorganizatorem. Wspólna inicjatywa Towarzystwa oraz Związku Podkowian stanowi realizację jednego z zadań Strategii Rozwoju Miasta i jest adresowana do pełnoletnich mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic. Działalność uniwersytetu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem – w cotygodniowych wykładach uczestniczy regularnie 70-80 osób, a od lutego 2006 r. odbyło się już blisko 100 wykładów. Tematyka podkowiańska jest regularnie uwzględniana w programie zajęć – semestr wiosenny zainicjował prezes Jacek Wojnarowski wykładem “Moja Podkowa”, po którym odbyła się żywa dyskusja, a na zakończenie semestru w czerwcu odbyła się wycieczka piętrowym autobusem “Szlakiem architektury Podkowy Leśnej”. Poza wykładami kontynuowane są wycieczki z cyklu “Poznajemy region” oraz liczne warsztaty i zajęcia artystyczne i sportowe, realizowane z udziałem członków Towarzystwa, które w składzie organizatorów reprezentuje Anna Foss. Jedną z aktywnie działających grup jest Klub Ogrodowy, prowadzony przez A. Foss i H. Gradkowską (ponad 20 uczestniczek).

D. Ochrona środowiska naturalnego i ekologia

Członkowie Towarzystwa w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyli w pracach nad projektem rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego, zarówno w trakcie posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta, jak i w trakcie uzgodnień planu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków . W związku z dokonanymi uzgodnieniami, niestety ograniczającymi możliwości korzystania z terenu parku przez mieszkańców, Urząd Miasta złożył wniosek o dofinansowanie rewitalizacji ze środków strukturalnych.

E. Działania na rzecz integracji lokalnego środowiska

Towarzystwo uczestniczyło w pracach podkowiańskiego forum organizacji pozarządowych, a także we wspólnych działaniach na rzecz mieszkańców. Jednym z nich była kontynuacja Europejskich Dni Dziedzictwa, których program został zrealizowany przy znaczącym udziale członków Towarzystwa. W ramach EDD – w trakcie Festiwalu “Otwartych Ogrodów” (13-14 września) Towarzystwo zrealizowało dwa ogrody u H. Gradkowskiej (połączone z występami artystów), ogród fotograficzny u M. Wichrowskiej (Atelier “Sfinks” ), 3 wycieczki (“Szlakiem architektury”, “Szlakiem literatury” oraz przyrodniczą), a także przegląd filmów archiwalnych, który trwał od września do grudnia. Ponadto Towarzystwo było współorganizatorem kiermaszu wydawnictw w trakcie “Pikniku Literackiego” zorganizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz inicjatorem zaproszenia Zespołu Pieśni i Tańca “Mazowsze” na koncert inauguracyjny.

Szczególną rolę w integracji mieszkańców pełni w dalszym ciągu wystawa “Miasto-Ogród.”, aktualnie zlokalizowana w CKiIO, zwiedzana przez licznych gości Centrum podczas koncertów i różnorodnych imprez.

F. Inne działania

W roku 2008 Towarzystwo było organizatorem nast. działań i imprez:

 • 2 lutego odbyła się promocja książki G. Grądkowskiego “Architektura Podkowy Leśnej” z udziałem autora i wielu właścicieli opisanych domów; w promocji uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców, burmistrz i radni.
 • 23 lutego odbyło się w spotkanie autorskie Piotra Muldner-Nieckowskiego, wieloletniego członka TPPL, zorganizowane z okazji wydania książki, której fragmenty czytał Andrzej Precigs. Z tej okazji O. Koszutski przygotował wystawę druków i pamiątek ze stanu wojennego, a po części oficjalnej spotkania goście mogli skorzystać z “bufetu stanu wojennego”.
 • W pierwszą sobotę marca odbyło się spotkanie “budkowe”, którego inicjatorem była A. Maziarska. W trakcie spotkania A. Tarłowski z fundacji “Bocian” omawiał zwyczaje lęgowe ptaków i drobnych ssaków oraz zaprezentował prawidłowe budki legowe. Zainteresowani mieszkańcy otrzymali nieodpłatnie budki dla szpaków i sikorek, sfinansowane przez Urząd Miasta.
 • Towarzystwo zakupiło Księgę Pamiątkową i zainicjowało wpisy ku czci ks. Leona Kantorskiego z okazji jego urodzin i otrzymania wysokiego odznaczenia państwowego. Księga z setkami wpisów została przekazana Jubilatowi.
 • W dniu 16 kwietnia TPPL zorganizowało otwarcie wystawy A. Kalinowskiej i J. Radziejowskiego pt. “Leciutkie ocieplenie klimatu”; z tej okazji odbyło się spotkanie burmistrza A. Kościelnego z radnymi, poświęcone sprawom miasta i lepszej współpracy władz samorządowych
 • Także w kwietniu odbyło się spotkanie informacyjne dla członków-założycieli stowarzyszenia “Ład na Mazowszu”, poświęcone historii Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz działalności i doświadczeniom TPPL, w tym zaprezentowano dorobek wydawniczy. Towarzystwo reprezentowali A. Foss i O. Koszutski.
 • W czerwcu prezes J. Wojnarowski uczestniczył w inauguracyjnym sympozjum z okazji przypadającego w 2009 r. 100-lecia powstania Miasta-Ogrodu Hellenrau (RFN), podczas którego – wspólnie z burmistrzem A. Kościelnym – podpisali list intencyjny w sprawie współpracy miast-ogrodów. Sygnatariuszami porozumienia jest 5 miast niemieckich, Letchwort i Hampstad (W. Brytania) oraz Podkowa Leśna.
 • Jak już wcześniej wspomniano TPPL bardzo aktywnie uczestniczyło we wrześniu w Festiwalu “Otwartych Ogrodów” podczas Europejskich Dni Dziedzictwa.
 • W dn. 11 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja przewodników po Podkowie Leśnej z udziałem autorów tekstów i zdjęć (Anna i Jacek Maziarscy) oraz tłumacza na j. angielski Phillip`a Earl`a Steel`a – z udziałem kilkudziesięciu czytelników.
 • Jesienią redakcja “Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego” we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Podkowie Leśnej zorganizowała spotkanie z poetą Markiem Czuku, publikującym swoje utwory na łamach pisma.
 • W dniu 29 listopada odbyła się sesja poświęcona 90-leciu powstania spółki akcyjnej “Siła i Światło” z udziałem prof. B. Orłowskiego, prof. J. Regulskiego oraz autora pracy magisterskiej R. Grodzickiego. Z okazji sesji odbyło się otwarcie wystawy poświęconej założycielom Podkowy Leśnej – St. Lilpopowi, spółce “Siła i Światło” oraz Bankowi Spółek Zarobkowych, a także w ramach Salonu Muzycznego Podkowy koncert “Siła i Światło”.
 • Dodatkowo – w dniu 5 grudnia odbył się happening J. Kaliny, zorganizowany wspólnie z CKiIO oraz WKD z udziałem członkiń Uniwersytetu Otwartego “Pokolenia” (prezentacja literatury podkowiańskiej w kolejce WKD, wieczorny pokaz filmu “Pożegnania” oraz koncert i poczęstunek na stacji Podkowa Leśna Główna, spotkanie pociągów – starego i nowego, a także wydanie specjalnego numeru “Gazety Pasażera”.

Wymienione działania TPPL odbyły się dzięki wsparciu finansowemu burmistrza Podkowy Leśnej oraz Urzędu Marszałka Mazowieckiego.

Wśród działań realizowanych przez Towarzystwo należy także wymienić rozpoczęcie współpracy z nowo powołanymi dyrektorkami Podkowińskich placówek kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej – p. Dorotą Skotnicką oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – p. Aliną Witkowską.

 

Opracowała: Anna Dobrzyńska-Foss
Akceptacja: Jacek Wojnarowski