Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej

W październiku 2009 r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej podjął uchwałę w sprawie utworzenia Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, którego celem jest:

 

  • gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie dokumentów, druków, fotografii i innych archiwaliów dotyczących historii i rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej i jego mieszkańców oraz regionu,
  • prowadzenie działalności badawczej i dokumentacyjnej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i wystawienniczej w tym zakresie,
  • udostępnianie posiadanych zbiorów.

 

Tradycja gromadzenia archiwaliów podkowiańskich jest tak długa, jak istnienie samego Towarzystwa i sięga początku lat 30. ubiegłego wieku. Z okresu przedwojennego zachowało się kilkaset dokumentów – jest to cenny zbiór informacji o początkach naszego miasta i życiu jego mieszkańców.

Od reaktywacji Towarzystwa w roku 1990 zasoby archiwalne znacznie się wzbogaciły: prof. Jerzy Regulski udostępnił nam przedwojenne zdjęcia związane z Podkową Leśną i EKD, ks. Leon Kantorski przekazał druki i wydawnictwa z okresu stanu wojennego, Oskar Koszutski przeprowadził kwerendę w archiwach Grodziska, Poznania i Warszawy, zgromadzono lokalną prasę i dokumentację działalności kulturalnej z lat 1983- 1999, pozyskano kilka zbiorów dokumentacji rodzinnych.

 

Zebrane dokumenty i fotografie stanowią podstawę opracowań naukowych, publikacji i wystaw poświęconych Podkowie Leśnej, a w miarę możliwości będą przenoszone na nośniki cyfrowe. Archiwum mieści się w lokalu Towarzystwa przy ul. Świerkowej 1 (CKiIO, d. MOK), a jego prowadzenie powierzono Oskarowi Koszutskiemu, historykowi i archiwiście.

Archiwum Obywatelskie - Willa "Zagaj" Wincentego i Krystyny Latoniów

Willa “Zagaj” Wincentego (na pierwszym planie) i Krystyny Latoniów, współzałożycieli Towarzystwa, ok. 1933 r.