Misja

Misją Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna jest kultywowanie, dokumentowanie i ochrona założeń urbanistycznych i społecznych przyświecających twórcom miasta ogrodu oraz upowszechnianie wśród obywateli takich wartości i potrzeb, jak: poszanowanie wolności, demokracji i ładu prawnego, zachowanie harmonii przyrody z wymogami modernizacji; także propagowanie zaangażowania obywatelskiego i współpracy sąsiedzkiej, pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i rozwijanie patriotyzmu lokalnego wynikających z „mitu założycielskiego” Podkowy Leśnej.

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest:

 1. Pielęgnowanie tradycji i historii Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia jej wszechstronnego rozwoju.
 2. Ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych (w tym szczególnie rezerwatów przyrody) w granicach administracyjnych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, mająca na celu zachowanie unikatowego w Polsce układu urbanistycznego, zieleni i zabudowy, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez właściwe państwowe służby konserwatorskie.
 3. Uczestnictwo w określaniu kierunków rozwoju Miasta-Ogrodu, a także w rozwiązywaniu jego aktualnych problemów.
 4. Opiniowanie ważnych dla Miasta-Ogrodu działań oraz przedsięwzięć inwestycyjnych lub planów zmian przeznaczenia obiektów.
 5. Upowszechnianie idei miast-ogrodów i jej promowanie w kraju i poza jego granicami.
 6. Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Podkowy Leśnej i wspomaganie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.
 7. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne na rzecz dobra publicznego.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. Występowanie do mieszkańców miasta lub właściwych władz, instytucji i osób z wnioskami dotyczącymi ochrony charakteru Miasta-Ogrodu.
 2. Gromadzenie materiałów dotyczących historii i rozwoju regionu i Podkowy Leśnej, ich udostępnianie oraz prowadzenie działalności badawczej i dokumentacyjnej w tym zakresie.
 3. Organizowanie konferencji popularno-naukowych, sympozjów, odczytów, wykładów, wystaw i konkursów.
 4. Podejmowanie działań w zakresie edukacji poza formalnej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym działań w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku; historii, kultury, ekologii, ochrony środowiska, turystyki i sportu, popularyzacji nauk przyrodniczych i humanistycznych.
 5. Działalność informacyjną i wydawniczą popularyzującą historię, ideę i osiągnięcia Miasta-Ogrodu.
 6. Inne działania służące miastu i jego mieszkańcom, w tym opiekę nad miejscami i obiektami o wartości historycznej.
 7. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także z organizacjami, instytucjami i środowiskami krajowymi i zagranicznymi, w tym także z najbliższymi sąsiadami, w zakresie realizacji celów statutowych.
 8. Ustanowienie honorowej odznaki „Zasłużony dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna”, nadawanej osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju miasta, zgodnie z regulaminem uchwalanym przez Zarząd Towarzystwa.

Jak zmieniał się nasz statut?

Misja - Statut Towarzystwa 1930
Misja - Statut Towarzystwa 1930
Misja - Statut Towarzystwa 1930

Wybrane strony Statutu TPMOPL z 1930 r.

Cały Statut Towarzystwa z roku 1930 możliwy jest do pobrania poniżej:

Misja - Statut Towarzystwa 1933
Misja - Statut Towarzystwa 1933
Misja - Statut Towarzystwa 1933

Wybrane strony Statutu TPMOPL z 1933 r.

Cały Statut Towarzystwa z roku 1933 możliwy jest do pobrania poniżej:

Misja - Statut Towarzystwa 1935
Misja - Statut Towarzystwa 1935
Misja - Statut Towarzystwa 1935

Wybrane strony Statutu TPMOPL z 1935 r.

Cały Statut Towarzystwa z roku 1935 możliwy jest do pobrania poniżej:

Przepisy miejscowe z 1937 r.

Misja - Przepisy Miejscowe 1937
Misja - Przepisy Miejscowe 1937

Przepisy miejscowe z 1937 r.

Cały dokument dostępny jest do pobrania poniżej:

Karta mieszkańca Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Karta Mieszkańca Miasta Ogrodu przygotowana została przez grono członków Towarzystwa oraz przedstawicieli innych organizacji podkowiańskich w tym Związku Podkowian i Koło Ligi Ochrony Przyrody a także przedstawicieli Urzędu Miasta Podkowa Leśna w tym Tomasza Potkańskiego, radnych Rady Miasta oraz Burmistrza Andrzeja Kościelnego w roku 2005. Redaktorem ostatecznej wersji treści był Jacek Maziarski a ilustracje wykonała Anna Żukowska-Maziarska (członkowie Towarzystwa).

Misja - Karta Mieszkańca
Misja - Karta Mieszkańca
Misja - Karta Mieszkańca

Wybrane strony Karty Mieszkańca Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Cała publikacja dostępna jest do pobrania poniżej: