O wolność i “Solidarność” – Podkowa Leśna 1976-1991

O wolność i “Solidarność” – Podkowa Leśna 1976-1991

O wolność i “Solidarność” – Podkowa Leśna 1976-1991

W 2009 r., w przeddzień Święta Niepodległości i w dwadzieścia lat po jej ponownym odzyskaniu, otworzyliśmy w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej wystawę pokazującą zaangażowanie mieszkańców naszego miasta w niezależne działania polityczne, kulturalne i naukowe w trudnych latach 70. i 80. XX w.

Wiele z tych działań, zwłaszcza po wprowadzeniu w Polsce w 1981 r. stanu wojennego, koncentrowało się w parafii św. Krzysztofa dzięki postawie ówczesnego proboszcza ks. Leona Kantorskiego.

Autor wystawy, Oskar Koszutski, kustosz Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, zgromadził dokumenty i pamiątki pochodzące z prywatnych archiwów podkowian oraz ze zbiorów Towarzystwa.

Nie byłoby tej wystawy bez imponującej kolekcji fotografii Henryka Bazydły, który dokumentował te wydarzenia.

Zaproszenie na wystawę "O wolność i Solidarność"
TWystawa "O wolność i Solidarność" - owarzystwo Kursów Naukowych

1. Towarzystwo Kursów Naukowych

 • Charakterystyka działalności Towarzystwa Kursów Naukowych w roku 1978/9
 • Schemat – struktura organizacyjna TKN, wykaz wykładowców TKN, m.in. podkowianie: Tomasz Burek, Jadwiga Staniszkis i Andrzej Tyszka
 • Wykres – spadek frekwencji na wykładach TKN w wyniku działań podjętych przez Służbę Bezpieczeństwa
 • Program zajęć TKN z podaniem tytułu wykładu, wykładowcy, miejsca, daty i godziny wykładu
 • Konspekt cyklu wykładów przygotowanych dla TKN przez Andrzeja Tyszkę
 • Fragment raportu SB dot. A. Tyszki – dokumenty z teczki osobowej A. Tyszki w archiwum IPN
 • Dwa raporty z fragmenty dotyczącymi podkowiak: Jana Walca, A. Tyszki i T.Burka
 • Fotografia – widok ogólny wystawy -plansze dot. TKN
Wystawa o wolność i Solidarność - niezależne słowo

2. Niezależne słowo

 • Dwa dokumenty z teczki osobowej A. Tyszki w IPN: wiosek o założenie kwestionariusza osobowego i notka biograficzna SB
 • Fotografia i biogram Tomasza Burka i Krystyny Nowickiej-Burkowej
 • Dwie fotografie z SB-eckiego albumu przedstawiające sprzęt i akcesoria drukarskie zarekwirowane w połowie 1979 r.
 • Dwie ulotki z I połowy 1980 r. nawołujące do uwolnienia aresztowanych za działalność opozycyjną
 • Kopia pisma ks. Leona Kantorskiego do Edwarda Gierka I sekretarza KC PZPR w sprawie naruszania prawa przez władze lokalne
 • List otwarty do Sejmu PRL autorstwa Mirosława Chojeckiego w sprawie bezprawnych działań organów bezpieczeństwa w stosunku do jego osoby
 • Fragment nr 46 „Robotnika” zawierający informację o aresztowaniu Mirosława Chojeckiego
Wystawa o wolność i Solidarność - głodówka w obronie Mirosława Chojeckiego

3. Głodówka w obronie Mirosława Chojeckiego

 • Maj 1980 – Kościół Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (głodówka w obronie aresztowanego Mirosława Chojeckiego działacza KOR-u, twórcy Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa)
  • Fotografia ks. Leona Kantorskiego z poł. maja 1980 r.
  • Dwie fotografie grupowe głodujących: w salce pod kościołem i przed kościołem, obok sylwetki z numerami identyfikującymi osoby na zdjęciach
  • Dwie fotografie tłumów ludzi przed kościołem w dniu zakończenia głodówki i tryumfalnego wyjścia z kościoła głodujących, po zakończeniu głodówki
  • Pamiątkowa fotografia głodujących w ogrodzie podkowińskiego kościoła
  • Fotografia portretowa Jacka Kuronia organizatora i przywódcy głodujących
Wystawa o wolność i Solidarność - "Solidarność"

4. „Solidarność”

 • Ulotka „Niech żyją wolne związki zawodowe – Strajk trwa”
 • Ulotka „Mija jedenasty dzień strajku…”
 • Fotografia – Lech Wałęsa przemawia do tłumu strajkujących stoczniowców
 • Fotografia oryginału 21 postulatów strajkujących stoczniowców napisanych na płycie ze sklejki
 • Strajkowy „Biuletyn Informacyjny”, komunikat o powołaniu Komisji Ekspertów z udziałem m.in. Jadwigi Staniszkis
 • Strajkowy „Biuletyn Informacyjny”, żądania strajkujących załóg
 • Baner „SOLIDARNOŚĆ – Polska 80”
 • Strajkowy „Biuletyn Informacyjny”, orędzie Ojca Św. Jana Pawła II
 • Fotografia – strajkujący przed tablicą informacyjną ze zdjęciami ulotkami i informacjami strajkowej służby informacyjnej
 • Winietka gazetki „Strajkowy komitet Informacyjny >Solidarność<” nr 7 z 27 sierpnia 1980 r.
Wystawa o wolność i Solidarność - "Solidarność"/Stan wojenny

5. Solidarność/Stan wojenny

 • Plakat „X rocznica tragedii grudnia 1970”, oryginał
 • Dwie fotografie z hali gdańskiej „Olivii”, obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” (wrzesień – październik 1981 r.)
 • Kopia identyfikatora prasowego Jacka Maziarskiego na I Zjeździe „Solidarności”
 • Fotografia gen. Wojciech Jaruzelski ogłasza w TVP wprowadzenie stanu wojennego
 • Ulotka kolportowana po grudniu 1981 r. ostrzegająca przed nienawiścią
 • Ulotka – odezwa do żołnierzy, wzywająca by nie byli okupantami we własnym kraju
 • Tekst „Modlitwa za tych którzy jej najbardziej potrzebują” (styczeń 1982 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Stan wojenny cd.

6. Stan wojenny Cd.

 • Notatka: aktywni działacze „Solidarności”, prawdopodobnie kopia SB-ckiego rękopisu z rysopisami i odręcznymi portrecikami czołowych mazowieckich działaczy podziemnej „Solidarności”
 • Fotografia niezależnej manifestacji  pod hasłem „Uwolnić >Solidarność<”
 • Trzy fotografie działań MO przeciwko uczestnikom niezależnych manifestacji w Warszawie
 • Notatka o napadzie na lokalną działaczkę „Solidarności” w Brwinowie 5 maja 1982 r.
 • „List intelektualistów do Premiera” ze stycznia 1982 r., protest przeciw represjom stanu wojennego podpisany m.in. przez Józefa Rybickiego mieszkańca Milanówka i Daniela Olbrychskiego
 • Ulotka „Do obywateli”, kopia ulotki zawierającej informacje jak się należy zachować wobec zagrożenia utraty pracy w wypadku odmowy wystąpienia z „Solidarności” lub podpisania tzw. deklaracji lojalności
 • List Anny Walentynowicz do mieszkańców Podkowy Leśnej, wysłany ze szpitala z podziękowaniami za pomoc i wsparcie
 • „Czekają na Twoją pomoc” – apel informujący, że przebywający w warszawskich szpitalach Anna Walentynowicz i Piotr Bednarz oczekują pomocy, kolportowany w podkowiańskim kościele
Wystawa o wolność i Solidarność - Internowani

7. Internowani

 • Kopia grafiki „Solidarność internowanych”
 • Jan Walc – nota biograficzna i zdjęcie z książki „Ludzie Nowej 1977 – 2007”, Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 2007
 • Wpis Jana Walca do Księgi Jubileuszowej prof. Władysława Bartoszewskiego, który w czasie internowania w Jaworzu obchodził 60 rocznicę urodzin i 40-lecie pracy twórczej
 • Decyzja o internowaniu Jana Walca
 • Decyzja o internowaniu Piotra Mitznera
 • Podanie Jana Walca do Komendanta Stołecznego MO w Warszawie w sprawie przepustki z internowania w Jaworzu
 •  „Koniczynka” – turniej brydżowy internowanych w Jaworzu, w 8 parze Jan Walc i Stefan Niesiołowski
 • Kartka pocztowa z grafikami powstała w trakcie internowania w Białołęce
 • „Nagroda Zjednoczonej Opozycji” dla Jana Walca, Jaworze 1982
 • Więzienny Klub Sportowy, leg. nr 2 Białołęka 1982 dla Piotra Mitznera
 • Ulotka informacyjna „Uprawnienia internowanego”
 • Koperta i dwa listy rysunki dzieci do uwięzionego Jana Borowca
Wystawa o wolność i Solidarność - Aresztowani

8. Aresztowani

 • Biogram Jana Gołąba, nauczyciela w podkowiańskiej szkole podstawowej, aresztowanego w październiku 1985 r. za działalność w Radiu Solidarność
 • Kopia okładki „Akta w sprawy karnej – Gołąb Jan s. Pauliny i Stanisława”
 • Kopia pierwszej strony wyroku Sądy Rejonowego w Warszawie w sprawie Jana Gołąba
 • Zezwolenie na widzenie dla Elżbiety Gołąb
 • Kopia wycinka prasowego z informacją o ukaraniu Jana Gołąba
 • Kopie dokumentów związanych z „negatywną” opinią o Janie Gołąbie, jako nauczycielu Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej, w tym list Wojciecha Skowrona i poręczenie społeczne grona pedagogicznego w jego obronie
 • Fotografia Jana Gołąba – po zwolnieniu z więzienia dziękuje w kościele za działania w jego obronie i opiekę nad rodziną
Wystawa o wolność i Solidarność - Aresztowani cd.

9. Aresztowani Cd.

 • Biogram i fotografia Jana Borowca aresztowanego po wykryciu w jego domu w Podkowie Leśnej niezależnej drukarni
 • Kopia aktu oskarżenia Jana Borowca z 30 maja 1986 r.
 • Kopia więziennej karty bibliotecznej Jana Borowca
 • Kopia postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztowania Jana Borowca z 12 września 1986 r.
 • Kopia świadectwa zwolnienia z aresztu Jana Borowca
 • Ulotka – „Pamiętaj! Polska krajem więźniów politycznych”
 • Kopia karnetu Niezależnej Poczty Pomorza –„Uwolnić więźniów politycznych”
 • Kopia wyroku kolegium ds. wykroczeń w sprawie Andrzeja Kowalczuka za noszenie opornika
 • Kopia pocztówki „Tydzień Więźnia Politycznego” z 3 października 1985 r.
Wystawa o wolność i Solidarność - Powielacz

9a. Powielacz

Ogólny widok wystawy w dolnym kościele. Centralne miejsce zajmuje konspiracyjny powielacz, czyli urządzenie do drukowania tzw. bibuły – niezależnych publikacji, wychodzących poza peerelowską cenzurą.

Wystawa o wolność i Solidarność - Podkowiański kościół w latach stanu wojennego

10. Podkowiański kościół w latach stanu wojennego

 • Portret ks. Leon Kantorskiego
 • Cztery zdjęcia dot. „Świetlików”, stworzonej w latach 70. przez ks. Leona Kantorskiego organizacji młodzieżowej
 • Fotografia  – „świetlikowa” służba liturgiczna podczas Mszy Św. przed jednym ze „Spotkań z autorem”
 • Fotografia – msze i inne organizowane w stanie wojennym uroczystości zabezpieczała Parafialna Służba Porządkowa
Wystawa o wolność i Solidarność - Podkowiański kościół w latach stanu wojennego cd.

11. Podkowiański kościół w latach stanu wojennego Cd.

 • Sześć fotografii przedstawiających patriotyczny, wielkanocny wystrój podkowiańskiego kościoła
 • Koperta listu do ks. Leona Kantorskiego ze stemplem „ocenzurowano”
 • Fotografia  kwietnego krzyża przed kościołem, na pierwszym planie ks. Leon Kantorski i Wiesław Matejczyk, ówczesny prezes Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu
Wystawa o wolność i Solidarność - Głodówka w obronie Marka Adamkiewicza

12. Głodówka w obronie Marka Adamkiewicza

Głodówka w obronie Adamkiewicza, współzałożyciela Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Szczecinie, skazanego 18 grudnia 1984 r. za odmowę złożenia przysięgi wojskowej

 • Sześć fotografii z protestu głodowego od 17 do 24 marca 1985 r.
 • Kopia pisma „Sektor” nr 82 z opisem głodówki w 1985 r. w kościele św. Krzysztofa
 • Oryginał ulotki Niezależnej Poczty Pomorza z okazji dnia życzliwości dla głodujących w Podkowie Leśnej, z wyrazami solidarności
Wystawa o wolność i Solidarność - Głodówka w obronie Marka Adamkiewicza/głodówka kobiet

13. Głodówka w obronie Marka Adamkiewicza/głodówka kobiet

 • Trzy fotografie z koncertu Macieja Zembatego dla uczestników głodówki i dla mieszkańców Podkowy w czytelni Jana Pawła II
 • Fotografie z głodówki kobiet na rzecz uwolnienia Jacka Czaputowicza i Piotra Niemczyka, członków Ruchu „Wolność i Pokój”, 16 – 23 marca 1986 r. w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
Wystawa o wolność i Solidarność - Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu

14. Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu

Zespół medyczno-farmaceutyczny

 • Trzy fotografie z wydawania leków w parafialnej „aptece”
 • Fotografia Zofia Skaradzińska w trakcie przygotowywania leków do wydawania
 • Kopia tekstu wystąpienia francuskich organizatorek akcji przesyłania leków na uroczystości wręczenia im odznaki „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”
Wystawa o wolność i Solidarność - Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu

15. Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu

Zespół medyczno-farmaceutyczny Cd.

 • Dwie fotografie – klienci podkowińskiej „apteki”
 • Fotografia kolor- główni animatorzy akcji wydawania leków – dr Andrzej Lipiński i Zofia Skaradzińska
 • Fotografia grupowa zespołu, od lewej: Zofia Skaradzińska, dr Andrzej Lipiński, Elżbieta Gołąb, ks. Leon Kantorski, Alicja Sołtysia, Jadwiga Siuta i Krystyna Zborowska
 • Tekst o działalności zespołu farmaceutyczno-medycznego
 • Fotografia Annick Geoffroy i Dominique Thevenet z Laon we Francji
Wystawa o wolność i Solidarność - Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu

16. Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu

Spotkania z autorem

 • Oryginał wielkanocnej karty świątecznej Wielkanoc 1984 r. wg projektu Zofii Broniek, na karcie oryginalne podpisy członków Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu
 • Fotografia – Spotkanie z Władysławem Bartoszewskim – „Refleksje o Powstaniu Warszawskim” (1 sierpnia 1982 r.)
 • Sześć fotografii ze spotkania „Nasz wizerunek – z okazji 600-lecia świętego obrazu na Jasnej Górze”, wystąpili aktorzy: Marek Bargiełowski, Krzysztof Kumor i Andrzej Zaorski; na gitarze grał Przemysław Gintrowski (14 listopada 1982 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu

17. Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu

Spotkania z autorem Cd.

 • Dwie fotografie ze spotkania z Maciejem Wierzyńskim, przed grudniem 1981 r. dziennikarzem „Kultury” i TVP (29 sierpnia 1982 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Ewą Berberyusz ,do grudnia 1981 r. dziennikarką „Kultury” (17 październik 1982 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Wiesławą Grocholą, przed grudniem 1981 r. dziennikarką m.in. „Tygodnika Solidarność” (7 listopada 1982 r.)
 • Fotografia: Krzysztof Kolberger – wieczór poezji Czesława Miłosza (21 listopada 1982 r.)
 • Fotografia ze spotkania z dziennikarką i reporterką radiową Janiną Jankowską (5 grudnia 1982 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

18. Spotkania z autorem Cd.

 • Trzy kolorowe fotografie ze spotkania ze Stefanem Bratkowskim, prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (9 stycznia 1983 r.)
 • Dwie foto i fragment tekstu wystąpienia Jacka Maziarskiego, do 13 grudnia 1980 r. dziennikarza m.in. „Kultury” (6 lutego 1983 r.)
 • Fotografia ze spotkania z piosenkarzem i aktorem Piotrem Szczepanikiem (6 marca 1983 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

19. Spotkania z autorem Cd.

 • Fotografia ze spotkania w dniu 17 kwietnia 1983 r. – Katarzyna Łaniewska, Bogdan Śmigielski, Andrzej Seroczyński – program poetycko-muzyczny „Powrót do kraju młodości”
 • Dwie fotografie ze spotkania z Joanną Jaraczewską, wnuczką Józefa Piłsudskiego (15 maja 1983 r.)
 • Cztery fotografie ze spotkania z Anną Walentynowicz (5 czerwca 1983 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

20. Spotkania z autorem Cd.

 • Fotografia ze spotkania z Dariuszem Fikusem, do grudnia 1981 dziennikarzem „Polityki”, sekretarzem generalnym SDP (28 sierpnia 1983 r.)
 • Trzy fotografie ze spotkania z Andrzejem Kijowskim, eseistą i krytykiem, wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych (4 września 1983 r.)
 • Cztery fotografie ze spotkania z Markiem Edelmanem, działaczem politycznym i społecznym, jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim (6 listopada 1983 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

21. Spotkania z autorem Cd.

 • Dwie fotografie ze spotkania z Jerzym Wocialem, filozofem, publicystą (16 październik 1983 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Gabrielem Janowskim, jednym z liderów NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” (2 październik 1983 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Aleksandrem Paszyńskim, do grudnia 1981 r. dziennikarzem „Polityki” (4 grudnia 1983 r.)
 • Fotografia ze spotkania z reżyserem Andrzejem Wajdą (1 kwietnia 1984 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Władysławem Siłą-Nowickim, adwokatem, działaczem politycznym, współpracownikiem KOR-u (15 kwietnia 1984 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

22. Spotkania z autorem Cd.

 • Fotografia ze spotkania z Włodzimierzem Mokrym, ukrainoznawcą, wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim (20 maja 1984 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Józefem Rybickim, żołnierzem AK, dowódca Kedywu, współzałożycielem KOR-u (17 czerwca 1984 r.)
 • Fotografia ze spotkania z aktorem, Józefem Duriaszem (15 lipca 1984 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Jackiem Kuroniem (19 sierpnia 1984 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z mjr Stefanem Sołtysikiem (2 września 1984 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

23. Spotkania z autorem Cd.

 • Trzy fotografie ze spotkania z Leszkiem Moczulskim, historykiem, założycielem i przywódcą Konfederacji Polski Niepodległej (7 październik 1984 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Antonim Zambrowskim, dziennikarzem, działaczem opozycji politycznej w PRL (18 listopada 1984 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania ze Zbigniewem Romaszewskim, fizykiem, działaczem opozycji w PRL, członkiem KOR-u (2 grudnia 1984 r.)
 • Dwie fotografie uczestników „Spotkań z autorem” przed kościołem
Wystawa o wolność i Solidarność - Śmierć ks. Jerzego Popiełuszki - październik 1984

24. Śmierć ks. Jerzego Popiełuszki – październik 1984 r.

 • Kopia listu ponad tysiąca parafian z Podkowy Leśnej do księdza prymasa Józefa Glempa z 26 października 1984 r. z żądaniem ujawnienia i wyjaśnienia sprawy „porwania”
 • Fotografia trumny ks. Jerzego Popiełuszki w prezbiterium Kościoła Stanisława Kostki w Warszawie
 • Kopia odręcznego nekrologu ks. Jerzego
 • Kopia listu adresowanego do Marszałka Sejmu pracowników Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej z żądaniem wykrycia i ukarania sprawców mordu (6 listopad 1984 r.)
 • Fotografia ks. Leon Kantorski i matka ks. Jerzego
 • List otwarty ks. Teofila Boguckiego proboszcza parafii Stanisława Kostki w Warszawie z 30 grudnia 1984 r. w sprawie szerzenia kultu i godnego uczczenia męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
 • List zaproszenie z 10 stycznia 1985 r. dla ks. Leona Kantorskiego do odprawienia Mszy Św. u grobu ks. Jerzego w dniu 19 marca 1985 r.
 • Siedem fotografii z pielgrzymki członków Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu do grobu ks. Jerzego (10 marca 1985 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

25. Spotkania z autorem Cd.

 • Dwie fotografie ze spotkania z udziałem matki i brata ks. Jerzego Popiełuszki (16 grudnia 1984 r.)
 • Trzy fotografie ze spotkania z Barbarą Sadowską, poetką, matką zamordowanego licealisty Grzegorza Przemyka (20 stycznia 1985 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Jackiem Ambroziakiem, prawnikiem, radcą prawnym m.in. w Sekretariacie Episkopatu Polski (17 lutego 1985 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Michałem Domańskim i Bogdanem Wróblewskim, autorami prac magisterskich poświęconych historii Podkowy Leśnej (14 kwietnia 1985 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Wystawa pamięci ks. Jerzego

26. Wystawa pamięci ks. Jerzego

„Przeciw złu, przeciw przemocy”

 • Fotografia -dziedziniec kościoła z rzeźbą Jerzego Beresia
 • Fotografia – wykład kuratora galerii Macieja Gutowskiego (21 kwietnia 1985 r.)
 • Fotografia – kompozycja Jerzego Kaliny – sutanna ks. Jerzego Popiełuszki i szarfy z wieńców i wiązanek z pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki
 • Fotografia – widok wystawy w kaplicy M. Bożej naszego kościoła
 • Fotografia – Jerzy Kalina z synem na dziedzińcu kościelnym przy jednej ze swoich kompozycji
 • Fotografia -Maciej Gutowski i Bohdan Skaradziński w czytelni Jana Pawła II
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

27. Spotkania z autorem Cd.

 • Fotografia ze spotkania z Maciejem Gutowskim, historykiem sztuki, do grudnia 1981 r. współpracownik „Kultury” (21 kwietnia 1985 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Andrzejem Czumą, prawnikiem, działaczem opozycji antykomunistycznej, więźniem politycznym w PRL (12 maja 1985 r.)
 • Trzy fotografie z występu Marii Dłużewskiej, Zygmunta Sierakowskiego i Piotra Sobieskiego „Monte Cassino” (19 maja 1985 r.)
 • Trzy fotografie ze spotkania z Adamem Bieniem, prawnikiem, politykiem ruchu ludowego, członkiem władz Polskiego Państwa Podziemnego (16 czerwca 1985 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

28. Spotkania z autorem Cd.

 • Fotografia ze spotkania z Bohdanem Skaradzińskim, ekonomistą, publicystą, współpracownikiem KIK i Więzi, pomysłodawcą i twórcą Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu (18 sierpnia 1985 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Ryszardem Bugajem, ekonomistą, współpracownik KOR-u (1 września 1985 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Henrykiem Wujcem, fizykiem, członkiem KOR-u, współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych (20 października 1985 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Wiesławem Johanem, prawnikiem, obrońcą więźniów politycznych (15 grudnia 1985 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Andrzejem Machalskim, filozofem, działaczem „Solidarności”, aresztowany w 1982 r. za Radio „Solidarność” (5 stycznia 1986 r.)
 • Fotografia ze spotkania z dr Markiem Kulerskim (16 lutego 1986 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Tadeuszem Mazowieckim (lato 1986 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Adamem Michnikiem (druga połowa 1986 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

29. Spotkania z autorem Cd.

 • Fotografia ze spotkania z Stanisławem Matejczukiem, student aresztowany i więzionym w związku ze sprawą zabójstwa sierżanta Karosa  (16 listopada 1986 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Andrzejem Machalskim (7 grudnia 1986 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Markiem Jurkiem i Aleksandrem Hallem, współzałożycielami Ruchu Młodej Polski (grudzień 1986 r.)
 • Dwie fotografie ze spotkania z Zbigniewem Janasem, współpracownikiem KOR-u, przewodniczącym NSZZ „S” w zakładach „Ursus” (5 lutego 1987 r.)
 • Fotografia ze spotkania z ks. Stanisławem Małkowskim, socjologiem, działacz opozycji demokratycznej w PRL, obrońcą życia (sierpień 1987 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

30. Spotkania z autorem Cd.

 • Tekst – biogram Zbigniewa Bujaka
 • Fotografia ks. Leon Kantorski przed spotkaniem ze Zbigniewem Bujakiem
 • Sześć fotografii ze spotkania ze Zbigniewem Bujakiem, podkowianinem, współzałożycielem NSZZ „S” w zakładach „Ursus”, najdłużej ukrywający się członek „Solidarności” (10 kwietnia 1988 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Spotkania z autorem

31. Spotkania z autorem Cd.

 • Dwie fotografie ze spotkania z Andrzejem Wielowieyskim, doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w sierpniu 1980 r., członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej (3 stycznia 1988 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Jackiem Maziarskim (wiosna 1988 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Piotr Marciniakiem (4 grudnia 1988 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Andrzejem Ajnenkielem, historykiem (15 grudnia 1988 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Jackiem Szymanderskim (22 stycznia 1989 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Markiem Zielińskim (5 marca 1989 r.)
 • Fotografia ze spotkania z Czesławem Bieleckim, architektem, działaczem opozycji, publicystą, szefem niezależnego wydawnictwa CDN (2 kwietnia 1989 r.)
Wystawa o wolność i Solidarność - Wybory 1989

32. Wybory 1989

 • Fotografie ze spotkania z kandydatami na senatorów: Anną Radziwiłł, historykiem i pedagogiem oraz ekonomistą Witoldem Trzeciakowskim (21 maja 1989 r.)
 • Dwa portrety Witolda Trzeciakowskiego i Anny Radziwiłł
 • Plakat – ulotka wyborcza „My rozumiemy wszystkich”
Wystawa o wolność i Solidarność - Wybory 1989

33. Wybory 1989 Cd.

 • Plakat wyborczy Zbigniewa Janasa
 • Afisz wyborczy Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
 • Fotografia – agitacja wyborcza na ulicach Podkowy Leśnej
 • Ulotka – kandydaci Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
 • Ulotka wyborcza lokalnych kandydatów podkowiańskiego KO „S” Jerzego Duszyńskiego i Jolanty Fortini-Morawskiej
 • Ulotka „Wybory 1989 Musimy wygrać!”
 • Baner – naklejka NSZZ „Solidarność”
 • Kopia pisma Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Podkowie Leśnej do Terenowej Komisji Wyborczej informująca o kandydatach do władz lokalnych
 • Afisz zapraszający mieszkańców na spotkanie przedwyborcze z kandydatami Komitetu Obywatelskiego i Zbigniewem Bujakiem
Wystawa o wolność i Solidarność - Terenowy Komitet Oporu i Radio Solidarność

34. Terenowy Komitet Oporu i Radio Solidarność

 • Tekst dot. działalności Heleny i Wojciecha Skowronów w TKO i Radiu „S”
 • Fotografie Heleny i Wojciecha Skowronów
 • Schemat organizacyjny mazowieckiego Radia Solidarność
 • Tekst – „Okres ulotowy w działalności Radia Solidarność…..”
 • Fotografie sprzętu do nadawania audycji Radia „Solidarność”
 • Ulotka zawiadamiająca o terminie i godzinie nadawania w Podkowie Leśnej audycji Radia „S”
 • Informacja w niezależnym piśmie Zachodniego Mazowsza „Sektor” o terminie nadawania Radia „S”
 • Tekst podsumowujący działania Radia „Solidarność” na Mazowszu Południowo- Zachodnim.
 • Fotogrfaia – Wojciech Skowron (pierwszy z lewej) wśród uczestników jednego ze „Spotkań z autorem” w 1986 r.
Wystawa o wolność i Solidarność - Pojednanie polsko-ukraińskie

35. Pojednanie Polsko–ukraińskie

 • Informacja o mszy ukraińskiej w rycie greckokatolickim 5 czerwca 1984 r.
 • Fotografia – Ojciec Josafat Romanyk, Prowincjał Zakonu Ojców Bazylianów koncelebrujący mszę św. – zaproszenie na mszę św. w obrządku wschodnim do Podkowy Leśnej w dniu 3 czerwca 1984 r.
 • List z 3 czerwca 1984 r. do biskupa warszawskiego z informacją o uroczystości
 • Pięć fotografii z przebiegu uroczystości
Wystawa o wolność i Solidarność - Międzynarodowe działania PKPB

36. Międzynarodowe działania PKPB

 • Egzemplarz Deklaracji założycielskiej Solidarności Polsko-Węgierskiej
 • Protokół z zebrania założycielskiego Solidarności Polsko-Węgierskiej 18 lutego 1989 r.
 • Pierwsza strona pisma „Biuletyn węgierski” nr 1 z 15 września 1989 r.
 • Fotografia tablicy upamiętniającej Powstanie Węgierskie 1956 r. w prezbiterium kościoła
 • Tekst Posłanie do Litwinów z 1984 r.
 • Fotografia ogniska przyjaźni polsko-litewskiej przed kościołem 23 września 1984 r.
 • Egzemplarz nr 1 Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (grudzień 1987)
 • Informacja, że w 1987 r. w podkowiańskim kościele odprawiona została msza święta w intencji Petra Pospichala, sygnatariusza Karty 77 i członka Solidarności polsko-czechosłowackiej
 • Fotografia zaproszenia na wystawę w Galerii Jana Pawła II poświęconą wydarzeniom w Czechosłowacji w roku 1968 (grudzień 1987)
Wystawa o wolność i Solidarność - Galeria i Czytelnia Jana Pawła II

37. Galeria i Czytelnia Jana Pawła II

 • Fotografia  – jedno z pierwszych spotkań w Galerii, od lewej: Maciej Gutowski, Magdalena Hniedziewicz, Zofia Broniek, Jadwiga Koszutska i Andrzej Gazda
 • Kopia okładek albumu „Galeria” zawierającej pełną relację z jej działalności
 • Fotografia z wernisażu wystawy rysunków Adama Brinckena, na zdjęciu ks. Leon Kantorski i Anna Kalinowska (16 lutego 1985 r.)
 • Fotografia z wernisażu wystawy prac Rafała Strenta (16 marca 1985 r.)
 • Fotografia spotkania z artystami wystawy „Przeciw złu, przeciw przemocy”, w środku Jerzy Kalina (21 kwietnia 1984 r.)
 • Fotografia z wernisażu wystawy malarstwa Marii Anto (18 stycznia 1986 r.)
 • Fotografia z sympozjum „Symbole religijne i patriotyczne w sztuce stanu wojennego” (maj 1986)
 • Fotografia jednego z spotkań, od prawej: Zofia Broniek, Maria Maros i Elżbieta Olecka z matką
Wystawa o wolność i Solidarność - Galeria i Czytelnia Jana Pawła II

38. Galeria i Czytelnia Jana Pawła II

 • Fotografia z wieczornicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, od lewej: Antoni Zambrowski, Bohdan Skaradziński, NN, Andrzej Ochalski (maj 1987 r.)
 • Barbara Maros recytuje wiersz o Józefie Piłsudskim
 • Fotografia Joanna (wnuczka Marszałka) i Janusz Onyszkiewiczów z córką
 • Fotografia jednego z czytelnianych spotkań prowadzonych przez Grzegorza Dąbrowskiego
 • Fotografia spotkania poświęconego sytuacji w Czechosłowacji, od lewej: Andrzej Jagodziński, Andrzej Machalski i Janusz Onyszkiewicz (jesień 1987 r.)
 • Trzy fotografie z wernisażu wystawy w 70. rocznicę odzyskania niepodległości (1987)
Wystawa o wolność i Solidarność - Podkowiańskie "wyprawy na wschód"

39. Podkowiańskie „wyprawy na Wschód”

 • Fotografia czarno-biała -Katyń, idziemy do grobów polskich żołnierzy, pierwszy z lewej – Wiesław Matejczuk, pomysłodawca i organizator pielgrzymki (7 kwietnia 1989)
 • Fotografie kolorowe – Msza Św. na cmentarzu katyńskim koncelebrowana przez ks. Leona Kantorskiego i wikarego, ks. Zbigniewa Łuczaka
 • Fotografie czarno-białe – rodziny pomordowanych przy grobach swoich bliskich
 • Zaproszenie na aukcję, z której dochód przeznaczony został na budowę pomnika „Kalwaria Polska”, szkic projektowanego pomnika autorstwa Jerzego Kaliny
 • Fotografie z Mszy Św. w twierdzy w Kamieńcu Podolskim odprawionej przez ks. Józefa (3 grudnia 1989)
Wystawa o wolność i Solidarność - Dni Kultury Zachodniego Mazowsza 1986-87

40. Dni Kultury Chrześcijańskiej Zachodniego Mazowsza 1986- 1987

 • Plakat
 • Pięć kart pocztowych z wizerunkami  kościołów – parafii biorących udział w Dniach Kultury Chrześcijańskiej Zachodniego Mazowsza
 • Broszura „Wybór poezji religijnej”

Koncepcja i opracowanie wystawy Oskar Koszutski