Uroczyste wręczenie odznak „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”

Uroczyste wręczenie odznak „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”

Uroczyste wręczenie odznak „Zasłużony dla Podkowy Leśnej” Pani Jolancie Fortini i Państwu Mirosławie i Andrzejowi Ryczerom

Odznaczeni: Mirosława i Andrzej Ryczerowie oraz Jolanta Fortini
Prezes TPMOPL Hanna Gradkowska odczytuje protokół z posiedzenia Kapituły.
Pani Jolanta Fortini odbiera odznakę

W sobotę, 13 kwietnia 2024 r. na uroczystej sesji Rady Miasta w Pałacyku Kasyno zostały wręczone Pani Jolancie Fortini i Państwu Mirosławie i Andrzejowi Ryczerom honorowe odznaki „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”.

Pani Jolanta Fortini latach 70. i 80. ubiegłego wieku aktywnie uczestniczyła w niezależnym ruchu opozycyjnym. Współpracowała z KOR i Komitetem Prymasowskim. Zdobyła mandat radnej w pierwszych w pełni demokratycznych wyborach samorządowych w 1990 r. W I I kadencji Rady Miasta sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej. Była też przewodniczącą komisji do spraw ekologii i planowania przestrzennego. Brała czynny udział w tworzeniu pierwszego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który był po planie Antoniego Jawornickiego drugim , bardzo ważnym dla Podkowy Leśnej dokumentem planistycznym.

W 1991 r. założyła lokalne pismo „Wiadomości Podkowiańskie” i została jego redaktorką naczelną. Pismo to prowadziła przez następne siedem lat.

Kilka lat pracy poświęciła, wraz z Elżbietą Kubek, przygotowaniu książki Niepokorni 19761989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności.

Pani architekt Mirosława Ryczer była osobą, która najspieszniej zareagowała na zagrożenia, jakie niósł przygotowany na przełomie lat 70. i 80. plan zagospodarowania przestrzennego. Aby tym zagrożeniom zapobiec, utworzono Koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Podkowie Leśnej, którego przewodniczącą została Pani Mirosława. Dzięki działaniom Koła, Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków cały układ urbanistyczny wraz z zielenią miasta ogrodu w granicach administracyjnych. W ten sposób starania czynione przez Panią Mirosławę Ryczerową i wspierane przez jej męża Andrzeja, a także nieżyjącego już aktywnego społecznika, Kazimierza Głowackiego, zostały uwieńczone powodzeniem i nieszczęsny projekt planu został odłożony do lamusa.

Pan Andrzej Ryczer jest mieszkańcem Podkowy od urodzenia. Z jego doświadczenia i umiejętności inżynierskich mieli okazję skorzystać parafianie kościoła pod wezwaniem św. Krzysztofa, gdzie przez lata społecznie zajmował się nagłośnieniem. W stanie wojennym wykłady wygłaszane sprzed ołtarza przez opozycjonistów, ludzi nauki i kultury szykanowanych przez ówczesną władze, także wymagały oprawy akustycznej. Na te wydarzenia do Podkowy ściągały tłumy także z innych miejscowości. Trzeba również przypomnieć udział Pana Ryczera w pracach Komitetu Gazyfikacji czy konsultacjach w sprawach „Smart City”.

Uroczystość uświetnił minirecital fortepianowy Krzysztofa Staniendy.

Więcej informacji o osobach odznaczonych można znaleźć w załączonej prezentacji, a wkrótce także na stronie „Zasłużeni dla Podkowy” w naszej witrynie.

Burmistrz Artur Tusiński przypina odznakę Pani Mirosławie Ryczer.
Córka przypina odznakę Panu Andrzejowi Ryczerowi.
Przy fortepianie Krzysztof Stanienda.